Assisterende resultatområdeleder til Vestby kommune

 • by

Assisterende resultatområdeleder Helse og livsmestring, 100% fast, Vestby kommune

Vestby kommune/ resultatområde Helse og livsmestring søker assisterende resultatområdeleder i 100% fast stilling.

Vil du jobbe i en av landets mest offensive næringskommuner i sterk vekst? Kommunen har en flat organisasjonsstruktur med ti resultatområder og en sentraladministrasjon. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø preget av høyt faglig nivå og et uformelt samhandlingsklima.

Resultatområde Helse og livsmestring leverer habiliterende og rehabiliterende tjenester, samt helse- og barnevernstjenester til kommunens innbyggere.

Helse og livsmestring har en søknadsenhet som ivaretar rettighetsforvaltningen. Det sentrale ansvarsområde er habilitering og rehabilitering med en Recovery-orientert tilnærming. Recovery er en faglig holdning som fremmer brukerens egne muligheter og legger til grunn at mennesker kan leve selvstendig og meningsfulle liv.

?Resultatområde (RO) Helse og livsmestring leverer habiliterende og rehabiliterende tjenester for kommunens innbyggere. Resultatområdet er organisert med ti enheter, og driftes i dag av ca 150 årsverk og et budsjett opp mot 150 millioner kroner. Avdelingens strategier forebygging, samhandling og ny kompetanse skal sikre planlegging og tilbud om bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester for innbyggernes livsmestring i lang tid. Vi skal legge til rette for en befolkning med et meningsfullt og aktivt liv ved styrket brukermedvirkning og en satsning på å få ulike ledd i tjenestene til å jobbe bedre sammen, og sikre kompetanse og nye løsninger for å gi rett tjeneste til rett tid nærmest hjemmet.

Enhetene leverer tjenester innenfor følgende områder;

 • Jordmor, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Barneverntjenesten
 • Psykiske helsetjenester for voksne/ rusbehandling og oppfølging
 • Habilitering: bo- og oppfølgingstjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Søknad og samhandling: førsteinstans for henvendelser og mottak av søknader om tiltak og tjenester innen psykiatri og habilitering. Her foretas koordinering, kartlegging og vurdering av hjelpebehov som utløser et individuelt vedtak
 • Fysioterapitjenester: omfatter også driftsavtaler med private fysikalske institutt
 • Pårørendestøtte, avlastning, støttekontakttjenesten, kommunepsykolog og kommunens kriseteam.
  Vi ser etter en person som er nytenkende, ser etter nye løsninger og har gjennomføringskraft slik at rehabiliteringstjenesten på en bærekraftig måte kan møte morgendagens utfordringer innen kommunesektoren. Assisterende RO-leder skal gjennom tydelighet og engasjement bidra til å skape et tjenestetilbud som tjenestemottakerne opplever faglig forsvarlig, og med rett kvalitet og kompetanse. Assisterende RO-leder rapporter til leder for resultatområdet.

Arbeidsoppgaver;

 • Ansvar for faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Herunder oppfølging av HMS og internkontroll i hele avdelingen
 • Økonomi-,administrativt og personalansvar for Søknadsenheten, fem årsverk
 • Ansvar for fagutvikling, kompetansebygging og en rådgivende funksjon for resultatområdets enheter
 • Fagansvar for resultatområdets datasystemer
 • Saksbehandling
 • Iverksette, gjennomføre, koordinere og evaluere utviklingsprosjekter
 • Saksbehandling av tilskuddsordninger og ansvar for statistikk
 • Stedfortreder for resultatområdeleder
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen avhengig av kvalifikasjoner til den som ansettes

Dine kvalifikasjoner;

 • Minimum treårig helsefaglig utdanning på universitets-/ høgskolenivå
 • Tilleggsutdanning i administrasjon, ledelse og økonomi er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med målgruppene og gjerne også med forebyggende arbeid
 • Økonomisk erfaring, dokumenterte resultater og god tallforståelse
 • Ledererfaring fortrinnsvis fra helse-/ omsorgssektoren
 • Erfaring fra offentlig virksomhet, fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • God kjennskap til gjeldende fag og lov- og avtaleverk
 • Gode datakunnskaper, muntlige kommunikasjonsevner og god skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper;

 • Du har gjennomføringsevne og følger opp tiltak
 • Du er serviceinnstilt og initiativrik og har bruker i fokus
 • Du er resultatorientert og nøyaktig, og har god arbeidskapasitet
 • Du evner og liker tverrfaglig samarbeid og kan skape gode samhandlingsarenaer. Du må trives med å arbeide både selvstendig, tverrfaglig og i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby;

 • Et velfungerende arbeids- og fagmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen.

Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk på stillingen