Psykolog / Psykologspesialist 2 x 100 % fast stilling

  • by

NORDRE LAND KOMMUNE       SØNDRE LAND KOMMUNE                                                                                                                                              

Storgata 28                                   Hovsbakken 1
2870 DOKKA                                2860 Hov
Tlf. 61 11 60 00                            tlf. 61 12 64 00

Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden.

NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN- OFFENSIV – ANSVARLIG Vil du være med å skape et ekte landsbyliv i Nordre Land? Nordre Land kommune har ca. 6.700 innbyggere og ligger sentralt i Oppland fylke, ca. 14 mil fra Oslo og kort vei til Lillehammer og Gjøvik. Administrasjonsstedet er Dokka. Kommunen har godt utbygd skoleverk med videregående skole med mange studieretninger. Kommunen har full barnehagedekning og byggeklare tomter. Stedet har et rikt forenings- og organisasjonsliv. Det er gode muligheter for friluftsliv med lett adkomst til fjell og innsjø.

Psykolog / Psykologspesialist 2 x 100 % fast stilling

Ønsker du en spennende arbeidsplass, med høy faglig kompetanse og mange spennende arbeidsoppgaver? Ønsker du mulighet til å være med å påvirke og videreutvikle gode tjenester til innbyggerne i Søndre og Nordre Land?
Søndre og Nordre Land kommune søker etter psykologer/ psykologspesialister som skal styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet til barn, unge og deres familier, samt innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet, med fokus på forebygging og tidlig innsats. I Søndre Land kommune er stillingen plassert i kommunalområde Mestring og velferd, og er organisert i kommunens psykiske helse- og rustjeneste. I Nordre Land kommune er kommunepsykologen organisert i kompetanseteam, i avdeling for Tjenesteutvikling 0-24, sammen med skole, barnehage og velferdstjenester. Tilsetting skjer i den enkelte kommune, men kommunene vil ha tett faglig samarbeid i stillingene.

Stillingen skal bidra til:

  • mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet.
  • helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø, deltakelse i Folkehelse 2025.
  • lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, barn og unge og deres familier, pårørendearbeid og grupper, herunder også utredning og diagnostisering
  • til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.
  • Deltakelse i kommunes psykososiale kriseteam og kompetanseteam for barn og unge

Målgruppe:

  • Kommunens tjenesteapparat skal få faglig støtte og veiledning i sitt arbeid med de ulike tjenestemottakerne.
  • Arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk, samt trivsel og mestring.
  • Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, barn og unge, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.
  • Barn og unge som har det krevende på ulikt vis, som har vært utsatt for vold, overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.

Kvalifikasjoner:

– Psykolog med embetseksamen, norsk autorisasjon
– Klinisk erfaring innen fagfeltet.
– Erfaring fra arbeid med barn og unge er ønskelig.
– Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
– Ønskelig med sertifisering innen Cos-P og Cos-I. Dette er ikke et krav, men bør ha kompetanse på området.
– Evne til å arbeide selvstendig, strukturert
– Inneha høy arbeidskapasitet og liker å jobbe med tjenesteutvikling
– Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig, og i relasjon med andre.

Kontaktperson:

– Nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
– Nordre Land kommune, Avdelingsdirektør tjenesteutvikling 0-24, Berit Dokkebakke Navrud, tlf 99 01 40 84
– Søndre Land kommune, Avdelingsleder for psykisk helse- og rustjeneste, Therese Volden, tlf. 61 12 66 32

Lønnsbetingelser:

– Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser om ferie.
– Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes:

– Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad. Du kan søke enten èn eller begge stillinger. Du søker på den respektive kommunes hjemmeside.
– Bekreftede kopier av vitnemål og attester skal fremlegges ved intervju.
– Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.
– Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppmerksom på at generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er tilstrekkelig grunn. Det må foreligge spesielle omstendigheter.

Søknadsfrist 09.06.2020!