Kommuneoverlege til Bykle kommune

Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Bykle er vertskommune. Helsetenesta Bykle og Valle er ansvarleg for tenesteområda: Lege, legevakt, fysioterapi, ergoterapi, jordmor, helsestasjon, skulehelseteneste og psykisk helse og rus. Vi har tre Legekontor, eit i Valle, eit i Bykle og eit på Hovden med i alt 4 fastlegestillingar og 2 turnuslegestillingar. Legekontora har god dekning av hjelpepersonell, er svært godt utstyrt med m.a. digitalt røntgenutstyr, ultralyd og laboratorium. Vi samarbeider tett med spesialisthelsetenesta gjennom bla. telemedisinske løysingar. Arbeidsoppgåvene i Bykle og Valle kommunar er varierte og utfordrande. Våre to kommunar har totalt noko over 2200 innbyggjarar, men som utprega turistkommunar er vi mange fleire i høgsesongen.

Kommuneoverlegen er organisatorisk plassert i helsetenesta, med tenesteleiar helse som næraste overordna.

Arbeidsoppgåver

 • Ta vare på samfunnsmedisinske oppgåver: miljøretta helsevern, smittevern, psykisk helsevern, helsemessig og sosial beredskap, medisinskfagleg rådgiving jf. helse- og omsorgstenestelova § 5-5, helsestatistikk og epidemiologi, kommunal planlegging og beredskap jf. folkehelselova §§ 4, 5 og 6
 • Ivaretakelse av andre oppgåver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen
 • Utarbeide folkehelseoversyn og delta i kommunen sitt folkehelsearbeid
 • Delansvar i planarbeidet retta mot kommunale helsetenester
 • Bidra i samhandlinga med spesialisthelsetenesta og andre kommunale helsetenester
 • Fagansvar for fastlegeordninga og oppfølging av fastlegar i kommunen
 • Overordna ansvar for kommunen sine oppgåver i ny spesialistutdanning
 • Sakshandsaming av politiske saker innan fagfeltet
 • Delta i kommunen sin kriseberedskap
 • I stillinga inngår det opptil 40 % kommunalt legearbeid
 • Det blir tatt atterhald om endringar i arbeidsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • Har fullført norsk turnus (LIS1)
 • Har fullført eller byrja på spesialistutdanning i samfunnsmedisin
 • God framstillingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk, strukturert og evne til å tenke heilskapleg
 • Handlekraftig
 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Fleksibel og oppteke av endrings- og forbetringsarbeid

Vi tilbyr

 • Spanande utviklingsoppgåver i eit godt og tverrfagleg fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Gode faglege og personlege utviklingsmoglegheiter
 • Lønn etter kvalifikasjonar/avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP

Kontaktinformasjon

Heinz Diehl, Tenesteleiar Helse, 41449988

Søk på stillinga:Klikk her

Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 12.10.2020