Tenesteleiar – Pleie og omsorg

Vil du bli vår nye leiar i pleie og omsorgstjenesten i Bykle kommune?

Kommunens pleie og omsorgstenester er lokalisert i bygda Bykle. Vi har påbygd og rehabiliterte lokale som fremstend som topp moderne. Eininga omfatter heimebaserte tenester, tilrettelagde bustadar/ omsorgsbudstadar, habilitering, dagsenter, omsorgsløn, sjukeheim med 15 plasser og KØH. Tenesteleiar rapporterar direkte til kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens leiargruppa.

Arbeidsoppgåver

 • Personal-, økonomi- og fagleg ansvar for pleie og omsorgstenestene
 • Dagleg drift og leiing der både eininga, samhandlingsområda og kommunens interesser skal stå i fokus
 • Bidra til bærekraftig utvikling av tenestetilbodet
 • Ivareta personalet og sikre organisatorisk utvikling, der arbeidsmiljø, ressursutnytting, kompetanseutvikling og rekruttering er sentrale faktorer
 • Sakshandsaming
 • Drifte tenestene innanfor gjeldande lov- og regelverk, kommuneplanar og tildela budsjett

Kvalifikasjonar

 • Autorisert sjukepleiar med vidareutdanning i leiing
 • Relevant yrkespraksis og erfaring som leiar med personalansvar
 • God norsk, skriftleg- og munnleg, framstillingsevne er ein føresetnad
 • Kunnskap og interesse for bruk av veldferdsteknologi innan fagområde er ein fordel
 • Må ha førerkort for bil

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Målretta, beslutningsdyktig og resultatorientert
 • Evne til å engasjere og motivere med fokus på gode prosesser og involvering av medarbeidere
 • Må kunne arbeide sjølvstendig, men også i team
 • Positiv og fleksibel
 • Det blir ved tilsetjing lagt vekt på personlege eigenskapar og evne til å samarbeide

Vi tilbyr

 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver i ein hektisk kvardag
 • Moglegheit for fagleg og personleg utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • For stillinga gjeld elles dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lovar, reglement og tariffavtalar. Det blir trekt 2% av løn til KLP. Krav om politiattest ved tilsetjing.

Kontaktinformasjon

Karina Sloth Grindland, Kommuedirektør, 480 08 006, karina.sloth.grindland@bykle.kommune.no

Søk på stillinga:Klikk her

Søknadsfrist: 28.10.2020