Sjukepleiar til Hyllestad kommune

 • by

Hyllestad kommune har ledige stillingar som sjukepleiar i omsorgstenestene, både på institusjonen og i heimetenestene, både for fast tilsetting og vikariat.

Som sjukepleiar i Hyllestad kommune er du med å sikre at brukarane av omsorgstenestene får naudsynt pleie og omsorg, hjelp, støtte og tilsyn.

Arbeidsoppgåver

 • Utøve sjukepleie til brukarane
 • Ansvar for at brukarane får pleieplanar og at desse vert oppdatert og oppfulgt
 • Delta i legevaktsordning i samarbeid med legavakta i Førde
 • Delta i bakvaktsordning
 • Samarbeid med tilsynslege og legevakt, når ikkje avdelingssjukepleiar er til stades
 • På kveld, helg og natt – ta naudsynte avgjerder for at drifta kan gå til ansvarleg tenesteleiar er tilbake (t.d. vurdere behov og ev. innleige av vikar, kontakte teknisk vakt, yte naudsynt helsehjelp)
 • Medikamenthandtering
 • Ha kontakt med pårørande

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Gjerne relevant erfaring
 • Gode norskkunnskapar
 • Førarkort for personbil
 • Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å strukturera og koordinera arbeid i ein hektisk kvardag
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
 • Har evne til å jobbe sjølvstendig og løysingsorientert
 • Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig løn
 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Eit tverrfagleg arbeidsfellesskap med høg fagleg og etisk kompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp til å finne bustad

Søknader vert vurdert fortløpande.

Velkomen som søkjar!

Kontaktpersonar:
Målfrid Sognnes tlf: +47 57789605
Sissel Bringeland tlf: +47 57789604

Send søknad!