Ledige lærerstillinger i Tingvoll kommune

 • by
Ledige lærerstillinger i Tingvoll kommune høsten 2021

Kort om stillingene
Har du lyst til å være med å utvikle neste generasjon tingvollborgere gjennom kunnskap, holdninger og verdier, er du velkommen som søker på lærerstilinger skoleåret 2021-2022. Vi har ledig et antall stillinger, faste og vikariat, i Tingvoll kommunes  tre grunnskoler. 

Selve tilsettingsprosessen foregår samlet for alle skolene. Tilsettingsprosessen vil pågå i perioden april- juli. Dersom du har spesielle skoler du ønsker å jobbe på er det fint om det fremkommer i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene tillegges kontaktlærerfunksjon eller faglærerfunksjon etter behov
 • Delta i skolens utviklingsarbeid
 • Analysere og følge opp elevenes læring i alle fag
 • Sørge for at hver enkelt elev opplever utvikling, mestring og motivasjon
 • Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene
 • Fremme et godt skole-hjem samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen
 • Kontaktlærer på barnetrinnet
 • Begynneropplæring
 • Engelsk på barnetrinnet (min 30 stp)
 • Musikk 5-10
 • Sløyd
 • Norsk som andrespråk
 • Spesialpedagogikk
 • Tysk (min 30 stp)
 • Du har god kjennskap til IKT
 • Du utøver god klasseledelse
 • Du er faglig engasjert og liker å jobbe med barn
 • Du har evne til skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
 • Du har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Personlige egenskaper

Tingvoll  kommune ønsker lærere som:

 • evner og har lyst til å bidra til at de strategiske målene kommunen har satt seg nås
 • har et positivt elev- og læringssyn
 • bidrar til gode lærings- og arbeidsforhold for elever og ansatte

Personlig egnethet vektlegges.

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Vi tilbyr

 • Skoler som er aktiv innen utviklingsarbeid
 • Elever som ønsker seg gode lærere
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk
 • Tariffestede pensjons og forsikringsordninger
 • Nyutdannede får redusert undervisningsplikt og jevnlige veiledning første arbeidsår

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose, MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknadsfrist: 04.04.2021

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis
det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi ønsker deg velkommen som søker!