Virksomhetsleder ved Meisingset oppvekstsenter – Tingvoll kommune

 • by
100% stilling som virksomhetsleder ved Meisingset oppvekstsenter i Tingvoll kommune

På Nordmøre ligger økokommunen Tingvoll. Her jobber vi systematisk med bærekraft og bedre løsninger for mennesker og miljø i alle våre virksomheter. 

Meisingset oppvekstsenter er en av fem virksomheter innen oppvekst i Tingvoll. I tillegg finnes det to barnehager og to barne- og ungdomsskoler i kommunen.

Meisingset oppvekstsenter består i 21/22 av:

 • Barnehageavdeling med 23 barn
 • Skoleavdeling 1.-7. trinn med 27 elever i to klasser
 • SFO med 8 elever

Oppvekstsenteret har i overkant av 11 årsverk. Det er på nåværende tidspunkt en total administrasjonsressurs 120%, fordelt på 65% skole, 10% merkantil og 45% barnehage.

Skoler og barnehager i Tingvoll:

 • Arbeider målrettet og systematisk for å bygge inkluderende og trygge læringsmiljø.
 • Har felles satsing på språk og skriv gjennom det interkommunale samarbeidet i regi av Nettverk Nordmøre.
 • Satser på digital pedagogikk og digital skaping
 • Har en felles visjon, der kreativitet, dybdelæring, lærelyst og livsmestring, digital skaping og bærekraftig utvikling ser sentrale områder
 • Har sterke lederteam som har fokus på å støtte de ansattes læring gjennom profesjonelle lærende felleskaper

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for oppvekstsenterets pedagogiske og økonomiske/ administrative utvikling.
 • Bidra til at barn og elever utrustes med ferdigheter, kunnskaper og holdninger som setter dem på en god måte i stand til videre utdanning, yrke og samfunnsliv.
 • Videreføre og videreutvikle oppvekstsenterets arbeid med de sentrale utfordringene i Rammeplanen og Kunnskapsløftet.
 • Initiere nødvendige strategiprosesser og gjennom egnede strategiske tiltak sørge for at oppvekstsenteret er i stand til å møte framtidige utfordringer.
 • På en god måte representere, profilere og posisjonere oppvekstsenteret utad.
 • Motivere til god ledelse og positiv organisasjonskultur i hele organisasjonen.
 • Drive virksomheten effektivt, og i samsvar med god forvaltningsskikk.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning og pedagogisk formalkompetanse. Annen realkompetanse og tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse vil bli vurdert og vektlagt.
 • Organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom barnehage, skole og lokalsamfunn.
 • Gode ferdigheter innen personalledelse.
 • Motiverende lederstil preget av samarbeid, dialog og tillit.
 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne.
 • Engasjert, entusiastisk, fleksibel og lojal.

Personlige egenskaper

 • Du har et positivt menneskesyn
 • Du er lojal og ansvarsfull
 • Du håndterer et høyt arbeidstempo
 • Du er ambisiøs på elevenes, ansattes og skolens vegne
 • Du er utviklingsorientert og målrettet i ditt arbeid
 • Du har en lederstil som preges av tillit, gode relasjoner, involvering og tydelig kommunikasjon 
 • Du oppfatter oppdraget ditt som en del av målet om å løfte hele Skolene i Tingvoll og oppvekstsektoren
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende utfordringer i en kommune med høye mål for hele oppvekstsektoren
 • Et utviklende læringsfelleskap sammen med mange andre skoleledere
 • Deltakelse i formelle og uformelle lederutviklingsaktiviteter
 • En arbeidsgiver som er opptatt av det store samfunnsoppdraget
 • Mentor og nytilsattoppfølging av skoleeier
 • Lønn: sentralt lønns- og stillingsregulativ
 • Tiltredelse 1. august 2020

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15.  Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden.

Kontaktpersoner:
Christina Adelhardt tlf: +47 95705310 mob: +47 95705310
Odd Arild Bugge tlf: +47 95828701 mob: +47 95828701

Søknadsfrist: 18.04.2021

Søk stillingen her!

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.