Rådgivende kommuneoverlege – Båtsfjord kommune

  • by
  • Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglege rådgjevar. Du får ansvar for samfunnsmedisinske oppgåver på eit administrativt nivå og fagansvar for legetenesta i kommunen. Organisatorisk er stillinga plassert i sektor Helse og omsorg. Kommunalsjef i Helse og omsorg vil vere næraste overordna.Legg inn informasjon om stillingen

Arbeidsoppgåver
– Medisinskfagleg rådgjeving overfor den kommunale organisasjon
– Fagleg ansvar for miljøretta helsevern, smittevern og helseberedskap
– Myndigheitsoppgåver etter Lov om psykisk helsevern
– Ivaretaking av andre oppgåver som i lovgjevinga er særskilt tillagt kommuneoverlegen
– Samfunnsmedisinsk rådgjeving i kommunen sitt folkehelsearbeid og i kommunen sin  plan- og       samfunnsutvikling
– Delansvar i planarbeidet retta mot kommunale helsetenester
– Bidra i samhandlinga med spesialisthelsetenesta og andre kommunale helsetenester
– Fagansvar, økonomisk og administrativt ansvar for fastlegeordninga og oppfølging av fastlegar i kommunen. 
– Overordna ansvar for kommunen sine oppgåver i ny spesialistutdanning
– Overordna ansvar for interkommunal legevakt
– Sakshandsaming av politiske saker på fagfeltet
– Deltaking i kommunen si kriseleiing

Kvalifikasjonar
– Offentleg godkjent lege med norsk autorisasjon
– Relevant erfaring
– Spesialistutdanning i samfunns medisin vert vektlagt
– Førarkort klasse B
– God førestellingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar
– Interesse og engasjement for samfunns medisin
– Gode kommunikasjonsevner
– Analytisk og evne til å tenke heilskapleg
– Handlekraftig
– Gode samarbeidseigenskapar
– Fleksibel og løysingsorientert
– Utviklingsorientert og innovativ

Vi tilbyr:

– Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
– Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur og naturopplevelser både til vanns og fjells
– Mange aktiviteter og lag / foreninger
– Et godt sted og bo
– Spennande utviklingsoppgåver i eit godt og tverrfagleg fagmiljø
– Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
– Gode faglege og personlege utviklingsmoglegheiter
– Løn etter kvalifikasjonar/avtale
– Tilrettelegging for spesialisering i samfunns medisin
– Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP

Kontakt:

Hege Koteng – Kommunalsjef Helse og Omsorg
E-post: hege.koteng@batsfjord.kommune.no
Mobil: 97090966

Søk her

Søknadsfrist: 01.06.2021

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1-1024x632.png