HR-konsulent – Samnanger kommune

 • by

Vil du vera med å utvikle og auka kompetansen på HR-området i Samnanger kommune? Som ein del av HR-avdelinga i kommunen vil du få jobbe med mellom anna lønn, kompetanseheving og leiarstøtte, og ha ei viktig rolle innan utvikling- og HMS-arbeid for heile kommunen. 

Som HR-konsulent skal du arbeida for best mogleg kvalitet i kommunen sitt HR-arbeid og vera god støtte til både leiarar og tilsette i kommunen.
Du er med på å styrke leiarane våre i deira rolle, og bidra til at tilsette opplever Samnanger kommunen som ein god arbeidsgjevar.

Stillinga som HR-konsulent er 100 % fast og er ein av tre stillingar ved HR-avdelinga.
Arbeidsoppgåvene er både innan drift og forvaltning. 

 Arbeidsoppgåver:

 • Planlegging og gjennomføring av tilsettingar i kommunen
 • Arbeid knytt til pensjon, pensjonsøknadar og rapporteringar – kontaktperson
 • Ivareta prosessar knytt til IA-arbeid, avvik, arbeidsmiljø og HMS-arbeid – koordinator
 • Arbeid knytt til forebygging av sjukefråvær og oppfølging av langtidssjukemeldte – kontaktperson mot NAV
 • Diverse sakshandsaming og rapportering innan HR- og lønnsområdet
 • Utarbeida ulike rutiner og prosedyrar innan HR-området
 • Rådgjeving for leiarar innan HR- og lønnsområdet
 • Kompetanseutvikling
 • Bistå i lønnskøyring (kommunen og soknerådet)

Kvalifikasjonar:

Krav:

 • Relevant utdanning på høgskule-/universitetsnivå.
  Lågare og relevant utdanning eller lang og relevant arbeidserfaring kan kompensera for manglande høgare utdanning
 • Erfaring frå HR/personal- og lønnsarbeid i kommunal sektor
 • God kunnskap om lønn- og personalområdet i kommunal sektor (lov- og regelverk m.m)

Ønskeleg:

 • Erfaring frå arbeid innan arbeidsmiljø og HMS
 • God kompetanse på IT og system
 • Kjennskap til ulike Visma system tel positivt


Personlege eigenskapar:

 • God relasjonskompetanse, kommunikasjonsevner og samarbeidseigenskapar
 • Evne til å gjennomføre, arbeida systematisk, målretta og sjølvstendig
 • Høg arbeidskapasitet og evne til å ta ansvar
 • Effektiv og nøyaktig i gjennomføring av arbeidsoppgåver
 • God skriftleg framstillingsevne på nynorsk
 • Å vera personleg eigna for stillinga har avgjerande betydning


Me tilbyr:

 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordningar
 • Tilsette blir meldt inn i KLP, og med offentleg tenestepensjon får dei ein av Norges beste pensjonsordningar. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Kontaktperson: Anette Følid mob: +47 969 41 466

Søknadsfrist: 06.06.2021

Send søknad

Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gjenspegla befolkninga forøvrig. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggja til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap.

Samnanger kommune