Enhetsleder veg, trafikk og park – Steinkjer kommune

 • by

Steinkjer kommune har et vegnett på vel 40 mil spredt ut over heile kommunen, inkludert gang/sykkelveger og gate/veilys. Kommunen har friområder og kommunale grøntområder med parkmessig utforming og med mer naturlig utforming. Vi har en parkeringsordning som både dekker sentrumsområdene og kommunens frilufts- og idrettsområder. Vår bilpark er i ferd med å bli lagt i felles bilpool, og det skjer samtidig en overgang til fossilfrie kjøretøy. Kommunen har en ambisjon om å vedlikeholde all investert kapital, slik at kommunal infrastruktur tjener innbyggere og næringsliv godt både i dag og i framtida. For å håndtere disse ansvarsområdene har enhet vei, trafikk og park totalt 22 ansatte.

Enhet Veg, trafikk og park er en enhet i teknisk etat, og fra 01.08. er det ledig stilling som enhetsleder.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede enhetens personal i henhold til de styringssignalene som blir gitt fra politisk og administrativ ledelse
 • Forvalte tildelte økonomiske ressurser på driftsbudsjettet
 • Legge til rette for et riktig investeringsnivå og rett bruk av investeringsmidlene på veg-, trafikk- og parkområdet
 • Utvikle tjenestene innenfor ansvarsområdet
 • Bidra til byutvikling og utvikling av bygdene med bakgrunn i enhetens ansvarsoppgaver
 • Bidra i kommunens klima- og miljøarbeid relatert til enhetens fagområder
 • Sikre enhetens kvalitetsarbeid i alle ledd
 • Saksbehandling for politisk styringsapparat
 • Andre forvaltnings- og utviklingsoppgaver
Kvalifikasjoner:
 • Har høyere utdanning på masternivå, på relevant fagområde. Ved solid og relevant erfaring vil bachelor kunne bli vurdert
 • Har relevant erfaringsbakgrunn
 • Har erfaring innen offentlig forvaltning
 • Kan kommunisere godt og tydelig både mot publikum og mot politisk styringsapparat
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Personlige egenskaper:
 • Er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • Kan videreføre et godt etablert lagspill i enheten og i samspill med ansatte videreutvikle dette lagspillet
 • Er innstilt på å gi kommunens innbyggere god service innenfor de rammene enheten til enhver tid har
 • Kan håndtere sprik mellom publikums forventninger og enhetens ressurser
Vi tilbyr:

Tilsetting skjer på gode kommunale vilkår, med lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon:

Gunvor Aursjø, teknisk sjef, 48249142, gunvor.aursjo@steinkjer.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 02.08.2021