Sektorleder samfunn og infrastruktur – Tvedestrand kommune

 • by

Vi søker leder til sektor for samfunn og infrastruktur.

Sektor for samfunn og infrastruktur er en av fire sektorer i Tvedestrand kommune, og som leder av sektoren er du en del av kommunedirektørens toppledergruppe. Sektoren vil ha ansvar for drift og utvikling av tjenester med et stort faglig spenn. I tillegg til de tradisjonelle tekniske tjenestene som arealplanlegging, byggesak, GIS og infrastruktur, er også teknisk tjenester, kommunale eiendommer, landbruk, miljø, næring, kultur, frivilligsentral, bibliotek og kulturskole lagt til sektoren. Sektoren har også ansvaret for driften av Tvedestrand kommunale boligstiftelse, og sektorleder har funksjon som stiftelsens forretningsfører.

Arbeidsoppgaver:

Sektorleder skal i samarbeid med egen ledergruppe sørge for daglig drift, og ha fokus på utvikling av tjenestene innenfor sektorens økonomiske rammer. Spesielt kan det nevnes at kommunens overordnede planer og styringsverktøy må være oppdatert og tilpasset nye behov for bolig og næringsutvikling samtidig som relevante vernehensyn ivaretas. Sektorlederhar funksjon som forretningsfører for Tvedestrand kommunale boligstiftelse.

Sektorleder vil ha et overordnet, faglig, økonomisk og personalmessig ansvar, og rapporterer til kommunedirektøren. Sektoren vil få et budsjett på ca.93 mill. kroner og disponere ca. 65 årsverk.

Du vil være en del av kommunens ledergruppe som for tiden består av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, fire sektorledere og to ledere av stab og støttefunksjoner. Ledergruppen skal være en strategisk arena for utvikling av kommunen og skal ta ansvar for helheten i kommunens virksomhet på tvers av sektorgrenser. Sektoren er inndelt i 5 avdelinger med hver sin avdelingsleder som inntil videre er «Forvaltning og plan», «Kommunalteknikk», «Bygg/Anlegg», «Renhold» og «Kulturskole»
Det er vedtatt en ambisiøs investeringsplan som er under gjennomføring, og som blant annet omfatter utbygging av ny skole og barnehage, nye næringsarealer og nye idrettsanlegg. Sektoren vil ha en nøkkelrolle ved å legge til rette for å utnytte vekstpotensialet for videre utvikling av samfunnet Tvedestrand.

Sektorleder skal:

 • Tenke helhetlige løsninger og nyttiggjøre tverrfaglig kompetanse i organisasjonen
 • Være en pådriver i planprosesser som sikrer helhetlig og strategisk utvikling av kommunen
 • Bidra til kommunens helhetlige arbeid med utvikling av lokalsamfunnet og tjenestene
 • Sørge for gode økonomi og internkontrollrutiner i sektoren
 • Etablere effektive samhandlingsarenaer innenfor sektoren
 • Delta aktivt i kommunedirektørens ledergruppe
 • Sørge for god informasjonsflyt i sektoren
 • Lederstøtte til avdelingsledere
 • Utarbeide beslutningsunderlag for politisk behandling
 • Iverksette og gjennomføre politisk fattede vedtak

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning innen f.eks. tekniske fag, samfunnsfag, administrasjon og ledelse
 • Arbeids- og ledererfaring fra offentlig virksomhet innenfor relevante tjenesteområder
 • Innsikt i og engasjement for samfunnsutvikling og evne til å utvikle organisasjonen
 • Evne og vilje til å lede i en politisk styrt virksomhet og lojalitet i forhold til fattede vedtak
 • Gode samarbeidsevner, evne til å se egen atferd og til å ha respekt overfor andre
 • God evne til å kommunisere både skriftlig og muntlig
 • God oversikt og kontroll på eget ansvarsområde, evne til struktur, internkontroll og god økonomisk styring
 • Evne til å fatte beslutninger og gjennomføre disse gjennom gode prosesser
 • Evne til å delegere og motivere
 • Høy etisk bevissthet
 • Evne til å kunne «stå i utfordringer» over tid
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:
 • En spennende stilling i en utviklingsorientert kommune
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med kompetente kollegaer/ samarbeidspartnere
Kontaktinformasjon

Svein Olav Dale, Sektorleder samfunn og infrastruktur, 916 61 424, svein.o.dale@tvedestrand.kommune.no
Tone Vestøl Bråten, Konst. kommunedirektør, +4798471076, tone.vestol.braten@tvedestrand.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 17.10.2021