Skip to content

Rådgiver ressursstyring med systemansvar – Tysvær kommune

  • by

Tysvær kommune er organisert i tre resultatområder der Helse og mestring er ett av områdene. Helse og mestring dekker tjenestene;
hjemmebaserte tjenester, institusjonsdrift, legetjenester, aktivitet, fysio – ergoterapitjenester, psykisk helsetjeneste/ROP, arbeid og inkludering, NAV og tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.
Resultatområdet har ressurs- og tjenestekontor.
Nedslagsfeltet for rådgiver vil i ulik grad involvere alle tjenesteområdene i tillegg noen tjenesteområder innen resultatområdene Oppvekst og kultur og Teknisk relatert til systemansvarligfunksjonen.

Stillingen som rådgiver med systemansvar for ressursstyring innplasseres som en stab-/støttefunksjon i Resultatområdet Helse og mestring, der kommunalsjef er nærmeste overordnet.

Ressursstyringsprogrammet:

– Ressursstyringsprogrammet skal være et verktøy for å utarbeide og drifte helsefremmende arbeidstidsordninger som også gir god ressursutnyttelse økonomisk og fremmer heltidskultur.
– Ressursstyringsprogrammet skal videre være et virkemiddel i å sikre faglig forsvarlige tjenester og et forsvarlig arbeidsmiljø. I tillegg et verktøy for kostnadssimuleringer av ulike arbeidstidsordninger.
– Systemansvarlig vil ha en sentral rolle og funksjon i dette arbeidet utover arbeidsoppgaver nevnt senere i utlysningsteksten.
– Tysvær kommune bruker for tiden ressursstyringsprogrammet Visma Enterprise Ressursstyring (VER)

Arbeidsoppgaver/funksjon

– sikre en felles forsvarlig og helhetlig bruk av systemet
– ansvar for utvikling og evaluering av prosedyrer knyttet til bruk av systemet
– sikre rett grunnlag for styringsdata/informasjon som systemet gir.
– oppgraderinger og vedlikehold av systemet
– vurdering og innkjøp av nye funksjonaliteter, i det gevinstrealisering av evt. innkjøp
– opplæring/veiledning og oppfølging av ledere og ressurspersoner som bruker systemet
– god kompetanse på arbeidstidsordninger, utarbeidelse og iverksetting
– være oppdatert på relevant lov og avtaleverk
– en lokal responsfunksjon – en “førstelinje” support og kontaktledd opp mot leverandør
– være kontaktperson i sammen med lokal IKT, mot Visma support (leverandør)
– lede systemforum med regelmessige møter for ledere og ressurspersoner
– tett samarbeid med personalavdeling, lønn og økonomiavdelingen
– tett samarbeid med systemansvarlige for andre fagsystemet der det er formålstjenlig
– bidra i rapportering/analysearbeid; KOSTRA og IPLOS/KPR

Krav til kompetanse

– Du har en 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå.
– Erfaringskompetanse innen fagfeltet.
– Kompetanse på aktuelt lov og avtaleverk der de mest sentrale er; Helse og omsorgstjenesteloven, Arbeidsmiljøloven, – Helsepersonelloven og Pasient og brukerettighetsloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen

Personlige egenskaper

– Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.
– Du liker tekniske/teknologiske utfordringer, har genuin interesse for fagfeltet og trives med å jobbe i et utviklingsmiljø.
– Vi søker en selvstendig, strukturert og initiativrik medarbeider som jobber målrettet og er løsningsorientert. Ha analytiske ferdigheter med interesse for rapportering/statistikk.
– Du må være god til å samarbeide på tvers av fagområder og skape resultater sammen med andre.
– Ha interesse for og evne til å undervise og veilede

Ansvar og hovedoppgaver vil bli tema dersom du innkalles til intervju. Vi ønsker et dialogbasert intervju og vi ønsker å høre dine synspunkter og erfaringer fra fagfeltet. Ta gjerne kontakt med oss.

Lønnsvilkår

I tråd med gjeldende lov- og avtaleverk

Slik søker du

Tysvær kommune mottar kun elektroniske søknader. Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 52757000 dersom du trenger hjelp til å søke.
Kopi av vitnemål og attestar tar du med deg dersom du skal møte til intervju. Disse blir dessverre ikke returnert.

Kontakter:
Annbjørg Lunde – Kommunalsjef
E-post: Annbjorg.Lunde@tysver.kommune.no
Mobil 98286868

Elisabeth Tryggeseid – Fagleder
E-post: elisabeth.tryggeseid@tysver.kommune.no
Mobil 40419113

Søknadsfrist: 22.08.2022

Søk stillingen her!

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass.
Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen.