Skip to content

Enhetsleder grunnskole – Levanger kommune

 • by

Har du lyst og mot til å utvikle fremtidens skole sammen med våre fantastiske elever og våre dyktige rektorer og  lærere? Har du lyst til å lede og å ha faglig hovedansvar for levangerskolen? Da kan denne jobben være noe for deg!

Levanger kommune har 8 kommunale grunnskoler med ca 2350 elever og 2 privatskoler med ca 170
elever. Skolene ledes av rektorer og deres lederteam. Enhetsleder for grunnskolen er en nyopprettet stilling som innebærer å ha administrativt skoleeieransvar
for alle de kommunale grunnskolene i Levanger.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder for grunnskolen er nærmeste leder for rektorene i de kommunale grunnskolene, og har et
særlig ansvar for at skolesektoren er en del av det samlede oppvekstfellesskapet i kommunen.

Enhetsleder grunnskole er en del av kommunalsjefens ledergruppe for oppvekst og utdanning sammen
med ledere på samme nivå for de kommunale barnehagene og hjelpetjenestene i Barne- og
familietjenesten.

Enhetslederen vil ha ansvar for å fylle rommet mellom kommunalsjef for oppvekst og utdanning og
rektorene. Lederen har ansvar for å utfordre, lede og samle rektorgruppa til et kyndig og framtidsrettet
lederteam for grunnskolene i kommunen og for levangersamfunnet.

Enhetsleder grunnskole rapporterer direkte til kommunalsjef for oppvekst og utdanning.

Enhetsleder samarbeider internt med rådgivere innenfor økonomi, IKT, SFO, HR,
kommuneadvokater, kriminalitetsforebyggende koordinator (SLT), plan og saksbehandling, barnevern,
skolehelsetjenesten og PPT, samt alle relevante enheter i kommunen. Enhetsleder samarbeider også med
Statsforvalteren, Fylkeskommunen, UH-sektoren, videregående skoler og med andrelinjetjenesten for
barn og unge. Enhetslederen samarbeider også med andre kommuner i et faglig fellesskap. 

Enhetsleder har 

 • personalansvar for rektorene
 • ansvar for evaluering og utvikling av levangerskolens samlede faglige resultater og skolemiljø i samarbeid med rektorene og kommunalsjef oppvekst og utdanning
 • ansvar for å støtte skolene i arbeidet med å ivareta og fremme gode profesjonsfellesskap internt, samt profesjonelle ledelses- og læringsfellesskap mellom skolene
 • hovedansvar for å utvikle «levangerskolen» som konsept. Dette innebærer blant annet arbeid med felles  visjon, overordnede mål, felles kommunikasjonsplattform og faglig utvikling generelt
 • hovedansvar for at kommunale planer og politiske føringer etterleves og gjøres relevante og operasjonerbare for skolene. 
 • til enhver tid oversikt over de økonomiske rammene som er satt for grunnskolesektoren, og styrer etter dette 
 • samlet økonomiansvar for skolene, både på et overordnet nivå med økonomistyring og strategisk ledelse, og gjennom veiledning til rektorene ved den enkelte skole. Rektorene ved den enkelte skole har personal- og økonomiansvar innenfor sine budsjetter
 • et overordnet ansvar for utviklingsarbeid som planlegges og gjennomføres i skolene i kommunen, herunder planer, søknader og oppfølging av prosjekter. Dette innebærer samordning og samarbeid mellom skoler, felles utviklingsmål, deling og refleksjon. 
 • ansvar for å forberede politiske saker som gjelder grunnskolen, og være saksbehandler i saker som er delegert fra kommunalsjef.

Det vil ligge en del saksbehandleroppgaver til stillingen.  En må påregne endringer i oppgavene ut fra behov og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner
 • Grunnutdanning som grunnskolelærer eller tilsvarende. 
 • Lederutdanning, fortrinnsvis på masternivå og erfaring fra skolesektoren. 
 • Relevant tilleggsutdanning innenfor pedagogikk, psykologi, jus, økonomi og/eller organisasjon. 
 • Ledererfaring innenfor relevante praksiser. 
 • Gode språkferdigheter og god framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig. 
 • Gode IKT-ferdigheter og kunnskaper om digitalisering i grunnskolen. 
 • Dokumenterte evner til å lede komplekse organisasjoner.
Personlige egenskaper

I henhold til kommunens ledelsesplattform legges det vekt på at ledere i Levanger er endringsdyktige,
omgivelsesorienterte og samskapende, tillitsskapende og læringssøkende. Våre ledere skal tilrettelegge
for mestring og motivasjon, og legge vekt på å utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser og et godt partssamarbeid.

VI søker etter en sterk leder som
– kjenner seg selv og sin kompetanse, men som samtidig er ydmyk og ber om råd der det trengs.
– som er omgjengelig, som snakker lett med alle, og som er en god lytter.
– som samarbeider godt med alle, som tar initiativ og bidrar med fagkompetanse om grunnskole.
– som er tydelig, som tåler å stå i vinden, men som bygger bro der meninger brytes.


Først og fremst søker vi etter en leder som ser at den viktigste oppgaven er å bidra til at alle som jobber med barn og unge får tilstrekkelig støtte for å skape trygge og gode skoler som inkluderer og stimulerer til læring for alle elevene våre.

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Marit Elisabeth Aksnes, Kommunalsjef oppvekst og utdanning, 41677704

Søknadsfrist: 21.09.2022

Søk stillingen her!

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.