Skip to content

Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling 100 % fast stilling – Røyrvik kommune

  • by

Røyrvik kommune søker ny kommunalsjef for oppvekst og samfunnsutvikling, med overordnet ansvar og lederskap for virksomhetene grunnskole, barnehage, kultur, mangold, plan, drift og eiendom. Samhandling blir stadig viktigere for å løse sammensatte utfordringer både i kommunen og ellers i samfunnet, og kommunalsjefen er en del av et fellesskap og skal drive samhandlingsprosesser på tvers av organisatoriske linjer. Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og kommunens strategiske ledelse, og en rollehaver i samspillet med folkevalgte organer.

Røyrvik kommune er i kontinuerlige endringsprosesser for å tilpasse organisasjon og tjenester til nye utfordringer. Vi søker en rollebevisst og engasjert leder for å drive et samlende lederskap basert på vårt verdigrunnlag, tillit – lagånd – kompetanse – resultat – nysgjerrig.

  
Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar: 

•    Overordnet faglig og økonomisk ansvar for oppvekst
      og samfunnsutvikling 
•    Overordnet personalansvar og arbeidsgiveransvar for
      oppvekst og samfunnsutvikling
•    Lede og delta i helhetlige prosesser og bidra til: 
     –    kunnskapsbasert utvikling av tjenester og samfunn
     –    samspill med folkevalgte organer
     –    utvikling av en samlet og enhetlig organisasjon

Kvalifikasjoner: 
•    Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå
•    God forståelse for lederskapsrollen og kommunerollen
•    Ledelseserfaring og prosesserfaring
•    Trygg og tydelig kommunikator, både eksternt og internt
•    God organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet
•    God forståelse og gjennomføringsevne for aktivitets-
      og økonomistyring
•    Kunne vise resultater innen ledelse av endrings-
     og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper: 
•    Engasjert og initiativrik
•    Gode relasjonelle egenskaper
•    Evne til analyse og formidling av helhetlige sammenhenger
•    Gjennomføringskraft og samhandlingserfaren
•    Evne å stå i større komplekse utfordringsbilder med
      mange interessenter 

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr: 
•    Utfordrende lederoppgaver 
•    Mulighet til å være med på å utvikle tjenester og organisasjon
•    Et fellesskap med ledere i Røyrvik kommune
•    Gode forsikrings- og pensjonsordninger
•    Lønn etter avtale
•    Før tilsetting må gyldig politiattest framlegges. 
 
Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Menn oppfordres til å søke.

Referanse bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.  

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.
 
Søknaden sendes: 
Søknad på stillingen sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentlighetsloven §25.

Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: 21.12.22
 
Kontakter: 

Ellinor Jåma, kommunedirektør tlf.: 916 13 460, e-post Ellinor.Jama@Royrvik.kommune.no  

Røyrvik kommune

Med vel 450 innbyggere er Røyrvik kommune den minste kommunen i Trøndelag målt i folketall, men har et stort geografisk område med plass til enda flere.

Vi har et rikt kulturliv, hvor frivilligheten står sterkt og vi har gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Sørsamisk kultur og næringsutøvelse er en viktig ressurs for Røyrvik som lokalsamfunn, og reindrift utgjør den største primærnæringen i kommunen. Vi har vært forvaltningskommune for samisk språk siden 2013.

Røyrvik kommune er en omstillingskommune, hvor vi har store ambisjoner for næringsutvikling og bolyst. Vi er også vertskapskommune for flere fritidsinnbyggere.

Vi samarbeider med flere av våre nabokommuner og bygger kompetanse og fagmiljø på tvers av kommunegrenser.