Skip to content

Daglig leder servicetorget – Tinn kommune

 • by

Daglig leder av servicetorget er ansvarlig for servicetorgets daglige drift og funksjon.

Servicetorget er kommunens ansikt ut mot innbyggere og brukere. Som daglig leder av servicetorget vil du være med på å utvikle Tinn kommunes service når det gjelder alle brukerretta eksterne tjenester, – både betjening av publikum og løpende utvikling og oppdatering av kommunens hjemmesider. Det er et mål at servicetorgets medarbeidere skal kunne svare på 80 % av alle henvendelser til kommunen.

Servicetorget har også ansvaret for kommunens sentralbord som skal gi bruker og innbygger:

 • Veiledning og hjelp til utfylling av skjema/søknader
 • Informasjon om rettigheter og plikter
 • Informasjon om satser og gebyr
 • Enklere regelstyrt saksbehandling

Leder av servicetorget har ansvaret for å utvikle enheten til hele tiden å være en god serviceenhet der alle medarbeiderne yter service på alle områder.

Servicetorget har i tillegg til leder, 4 generalister (3,2 årsverk) som er sammensatt som et team med utfyllende egenskaper.

 Følgende kvalifikasjoner er særlig vektlagt:

 • Serviceinnstilling
 • Vilje til endring og omstilling
 • Evne til å håndtere både stress og utfordringer konstruktivt
 • Evne til initiativ og selvstendig arbeid
 • Evne til å arbeide i team og samarbeid med kommunens øvrige tjenesteapparat.
 • God digital kompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Tinn kommune skal ha en samordnet utvikling av fleksible og kvalitativt gode tjenester i dialog med brukeren i en effektiv organisasjon. Daglig leder for servicetorget har et særlig ansvar for å utvikle gode tjenester til brukerne/innbyggerne i god dialog og samhandling med både brukere og andre tjenesteytende enheter.

Kommunen er organisert etter prinsippene om brukerorientering og et helhetlig tjenestetilbud. Organiseringen bygger på resultatenheter med ansvar og myndighet ut i organisasjonen. Daglig leder skal rette innsatsen sin mot utvikle enheten til hele tiden å være en god serviceenhet der alle medarbeiderne yter service på alle områder, men hvor også ansvaret for personal, økonomi, fag og administrasjon blir tatt hånd om på en tilfredsstillende og god måte for virksomheten Tinn kommune.

 Det forventes at daglig leder ivaretar følgende oppgaver av generell karakter:

 • Arbeide med faglig og etisk utvikling
 • Utarbeide og følge opp resultatkravene til tjenesteområdet
 • Økonomisk styring, oppfølging og rapportering
 • Personalansvar og personalhåndtering innen eget ansvarsområde
 • Arbeide med organisasjonskultur og medarbeiderutvikling
 • Være pådriver for service- og tjenesteutvikling, sette kvalitetsmål og ta initiativ til brukerdialog 
 • Opprette og opprettholde god dialog og samhandling med kommunens øvrige tjenesteområder 
 • Holde kommunedirektøren og ansvarlige kommunalsjefer løpende orientert om viktige saker som servicetorget arbeider med.
 • Servicetorgets leder har en sentral kommunikasjonsrolle i kommunens beredskapsarbeid og kriseledelse

 Krav til kompetanse:

 • Det er ønskelig med 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse, fortrinnsvis med formell kompetanse innen kommunikasjon
 • God kjennskap til kommunal/offentlig forvaltning/offentlig rett
 • Gode lederegenskaper og relevant erfaring
 • Utpreget god serviceinnstilling.
 • God digital kompetanse
 • Mål og resultatorientert.
 • Evne til å motivere og å skape engasjement, lagånd og medansvar i organisasjonen.
 • Personlig egnethet

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 05.01.2023

Kontaktpersoner:
Anne Berit Næss (daglig leder servicetorget) tlf 975 96 824
Ingebjørg Skavlebø (personal- og organisasjonssjef) tlf 995 67 891

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 04.01.2023

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv. Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCO`s verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service. Tinn kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke. Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk samt lokale retningslinjer og reglement. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet og vi arbeider sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø