Skip to content

Kommuneoverlege i Senja kommune

 • by

Der hvor øya møter fastlandet ligger Senja kommune. Senja kommune er en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune har ca. 15 000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenter i Midt-Troms, og er kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.

Region har godt utbygde helsetjenester med blant annet interkommunal legevakt, fastlegetjeneste Senjalegen med utekontor, sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester.

Senja kommune søker etter en samfunnsengasjert lege som liker å arbeide med helsetjenesten i et helhetlig perspektiv.  

Samfunnsmedisinsk avdelingen har til sammen 100 % lege ressurs og 30% merkantil funksjon. Kommuneoverlegefunksjon kan om ønskelig deles mellom flere leger, og kan sees i sammenheng med andre arbeidsoppgaver i kommunens legetjeneste. Det er ønskelig at den som har hovedansvaret i avdelingen er kommuneoverlege og har minimum 50% stilling.  Samfunnsmedisinske oppgaver fordeles internt mellom deltidsstillinger.

Kommuneoverlege-funksjonen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og har en overordnet og strategisk rolle innenfor folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Kommuneoverlege-funksjon har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og har det faglige ansvaret for legetjenesten i kommunen

Samfunnsmedisinsk avdeling er organisatorisk lagt til stab ved kommunalsjef i Helse og omsorg.

Stillingene har en viktig rolle i samhandlingen med andre tjenester innad i kommunen, samt i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Du vil også bli en del av det gode kollegiale samarbeidet mellom kommuneoverlegene i regionen, kommuneoverlegeforum.

Kommunen legger til rette for spesialisering i samfunnsmedisin.  

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende jobb i en kommune med fokus på utvikling av Helse og omsorgtjenester
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Samarbeid med engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø.
 • Fokus på kompetanseheving og fagnettverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode lønnsbetingelser  

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgivning, veiledning, planlegging og relevant saksbehandling innenfor ansvarsområdet.       
 • Ansvar for samfunnsmedisinske funksjoner og oppgaver som i lovgivningen er tillagt kommunelege/kommuneoverlege.                  
 • Bidra til samhandling internt og eksternt, herunder tett samhandling med fastlegegruppen, andre kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
 • Ønskelig med spesialisering i samfunnsmedisin. For den rette kandidaten legger vi til rette for spesialiseringsforløp i samfunnsmedisin
 • Kjennskap og erfaring fra kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning er en fordel.
 • Erfaring som allmennlege fra Skandinavia
 • God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig.      
 • Førerkort klasse B
 • Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin.       
 • Gode kommunikasjonsferdigheter. 
 • Evne til å jobbe tverrfaglig og til å veilede andre.           
 • Evne til å tenke helhetlig, være fleksibel, løsningsorientert og ha god rolleforståelse.
 • Personlig egenskaper vektlegges                                                                                                              

Vi tilbyr

 • En interessant og utfordrende jobb i en kommune med fokus på kompetanse og utvikling av Helse og omsorgtjenester.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Samarbeid med engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø.
 • Kultur for faglig oppdatering, læring og fornying.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode lønnsbetingelser  

Senja kommune har om lag 15.000 innbyggere. Kommunen er vertskommune for Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS) med til sammen 23 kommunale, interkommunale og desentraliserte spesialisthelsetjenester, med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kommunen har 23 fastlegehjemler hvorav 17 fastleger på fastlønn og 6 næringsdrivende leger i kommunale lokaler.  Fastlegene er fordelt på to legekontor, henholdsvis Silsand Legekontor og Finnsnes legekontor som er lokalisert ved DMS. 6 fastleger har inntil to utekontordager. Nytt legekontor er under planlegging og forventet og være ferdig i 2024.  Kommunen er registret som utdanningsinstitusjon og  har fire LIS1 og pr dato åtte LIS3 leger.  I tillegg til kommuneoverlegen har vi kommunale legestillinger på sykehjem, KAD, helsestasjon og Immigrasjons lege.

Interkommunale legevakt og KAD senger ligger på DMS med vertskommune samarbeid med Sørreisa kommune.

Legekontor, legevakt og KAD-Senger har medisinskfaglig legefunksjon og avdelingen ledes av avdelingsleder.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Virksomhetsleder Evy Nordby tlf :481 73 916 evy.nordby@senja.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 22.01.2023

Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri‐ og sjømat i Nord-Norge. Vi opplever også en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar har vært viktig for utvikling av hele samfunnet. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen. Senja kommune er en raus, fremoverlent og bærekraftig kommune. Vi bruker aktivt våre verdier for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser. Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom å satse på våre medarbeideres kompetanse, og samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.