Skip to content

Lege – 2×100% fast stilling – Vinje kommune

 • by

2×100% fast stilling – ID 2023/568

Me ynskjer deg velkomen som søkar til legestilling med ekte distriktsmedisin og ein fagleg variert og interessant arbeidskvardag i vår flotte kommune!

Konkurransedyktig fast lønn – 7 veker ferie/år – Avsett tid til administrasjon – Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø – Inntil 10 dagars kurs/utdanning pr. år – Gode forsikrings- og pensjonsordningar via KLP

Vinje kommune har ca. 3 700 innbyggarar og ligg sentralt i Sør-Norge med storslått natur. Me kan by på fantastiske opplevingar på ski, sykkel, fiske, fotturar og gode kulturtilbod. Me er Noregs fjerde største hyttekommune. 
Vinje har gode utbygde og moderne helsetenester, barnehagar, grunnskular og universitet Campus Rauland. Kulturhus med kulturskuletilbod, symjehallar, idrettshallar og bibliotek. Kommunen som organisasjon er framoverlent og arbeider for å levera framtidsretta tenester som skal opplevast gode og effektive for innbyggarane våre.

Vinje legekontor
Me er eit veldrive og moderne kommunalt senter med 7 fastlegar og 1 LIS1 stilling. Legeavdelinga i Vinje kommune har hovudkontor i Åmot. Det er totalt 3 800 pasientar fordelt på 7 lister. Listetak pr. liste er ca. 700, men vert justert i forhold til kommunale oppgåver og stillingsprosent. Det er 10 tilsette som hjelpepersonell (9 sjukepleiarar og 1 helsesekretær). 

Den eine stillinga er 50 % sjukeheimslege og 50 % fastlege – oppstart etter avtale.

Me har 2 utekontor og ein må pårekna å arbeide der 2 til 3 dagar pr. veke.
Den eine stillinga er knytt til eitt av utekontora – ledig frå 01.04.23

Kommunen har eigen kols og diabetessjukepleiar knytt til legekontoret og eigen hjartesviktpoliklinikk med eigen hjartesviktsjukepleiar. Det er eigen dialyseavdeling på huset – satelittavdeling frå Sjukehuset Telemark. Me har stort fokus på team og tverrfagleg samarbeid.
Alle tre kontora har berbar ultralyd. 

Vinje kommune samarbeider med Tokke kommune om felles legevaktordning, og er vert for samarbeidet. Legevakta er 10-delt med overkomeleg arbeidsbelastning. 

Legeavdelinga har 2 legar som er spesialist i allmennmedisin og 5 som er under spesialisering. Me tilbyr ALIS avtale med veiledning for alle fastlegar. Vinje kommune er godkjent som utdanningsverksemd.

Om stillinga

Arbeidsoppgåvene vil vere fastlegearbeid, kurativ arbeid, legevaktarbeid, ø-hjelp og kommunale oppgåver som tilsynsfunksjon ved sjukeheim/institusjon, helsestasjon og rettleiing for LIS 1 lege.

Krav til kvalifikasjon
 • Godkjent utdanning som lege med norsk autorisasjon
 • Erfaring frå kurativt arbeid og legevakt
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg – minimum B2
 • Førarkort klasse B
 • Gode samarbeidsevne og fleksibilitet
Me kan tilby
 • Konkurransedyktig fast lønn
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar via KLP
 • 7 veker ferie/år
 • Inntil 10 dagars kurs/utdanning pr. år
 • Avsett tid til administrasjon
 • ½ dag avspasering etter legevakt
 • Rettleiing og tilrettelegging for oppstart i spesialist allmennmedisin
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar, fleksibilitet og gode samarbeidsevnar.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. 
Den som vert tilsett, må leggje fram politiattest, før ein kan ta til i jobben.

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknaden må sendast på elektronisk skjema.
Lenke til søknadsskjema finn du her


Søknadsfrist: 05.03.23

For meir informasjon om stillingane 
kan du ta kontakt med:

Avdelingsleiar
Kenneth Haugland
Mobil: 91 86 44 95
Send e-post her 

Kommuneoverlege
Marius Opsahl 
Mobil: 47 36 72 48
Send e-post her