Skip to content

Rådgjevar/sakshandsamar stab – Austrheim kommune

 • by

Vi søkjer deg som er ein offensiv og serviceinnstilt kollega for å vere med på å styrke laget vårt. Vi har ledig stilling som rådgjevar i stab og du vil rapportere til kommunedirektør og kommunalsjef oppvekst og kultur. I denne stillinga tilbyr vi spannande og varierte oppgåver innanfor politikk, fag og administrasjon. Vi er ein organisasjon i endring og utvikling, så her er det moglegheit for å bli med på ei spennande reise saman med oss.

Stillinga har hovudoppgåvene sine knytta til kommunedirektøren sin stab og administrasjonsoppgåver innan oppvekstsektoren,  primært retta mot arbeid med flyktningar. Oppgåvene vil vere ei blanding av koordinering av saker, sakshandsaming administrativt og politisk for kommunedirektøren, kommunikasjon, planarbeid og digitale system. 

Arbeidsoppgåver

Varierte og samansette oppgåver i kommunedirektøren sin stab:

 • Sakshandsaming
 • Skrive saker politisk, koordinere saker kommunedirektøren.
 • Informasjonsarbeid
 • Ansvar for saker HTV
 • Digitalt planarbeid – primært i framsikt
 • Administrative oppgåver innan oppvekst

Delar av stillinga er overordna ansvar for å administrere oppgåver og aktivitetar knytt til integrering av flyktningar

 • Koordinere kommunale aktivitetar knytta til busetjing av flyktningar
 • Oppfølgjing av tiltak knytta til bustad, familie, introprogram og fritid.
 • Sakshandsaming og rettleiing knytta til integreringslova.
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartar og flyktningkoordinator
 • Ansvar for TTU (Tverrfagleg team Ukraina)
Kvalifikasjonar
 • Gjerne høgare utdanning på høgskule- og universitetsnivå, gjerne innan statsvitenskap, pedagogikk, administrasjon og leiing eller samfunnsøkonomi
 • Relevant erfaring kan kompensera for mangelfull utdanning
 • Digital kompetanse og interesse
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftleg og muntleg
Personlege eigenskapar
 • Særs god skriftleg og muntleg framstillingsevne, søknaden din må attspegle dei skriftlege eigenskapane dine. Administrasjonsspråket i kommunen er nynorsk.
 • God relasjons- samarbeids- og kommunikasjonsdugleik.
 • Gode IKT-kunnskapar og erfaring med elektronisk saks- og arkivsystem er ei føremon
  • Gjerne erfaring frå bruk av Framsikt.
 • Vi ynskjer ein serviceinnstilt, sjølvgåande løysningsorientert medarbeidar som har evne til å handtere fleire oppgåver samstundes
 • Vi forventar at du er påliteleg og nøyaktig både i ting, saker og relasjonar
 • Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og likar ein kompleks kvardag
 • Du har forståing for rollefordeling mellom politikk og administrasjon
 • Du evnar til å både drive sjølvstendig sakshandsaming og samstundes handtere praktisk og operativ tilretteleggjing
Vi tilbyr
 • Ein utviklingsorientert arbeidsstad
 • Eit godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Gode moglegheiter for vidare- og etterudanning 
 • Tilsetjing på dei vilkåra og med dei plikter som følgjer av lov, tariffavtale og reglement.
 • Løn etter avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Kontaktinformasjon

Bjørnar Fjellhaug, Kommunedirektør,, 414 33 375, bjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no
Trine Merete Jansen, Kommunalsjef, 977 78 017, trine.merete.jansen@austrheim.kommune.no

Søknadsfrist: 03.03.2023

Søk stillingen her!

Austrheim kommune (ca. 3000 innb.) Tett på Bergen og industrieventyret på Mongstad, er utgangspunktet for utvikling av framtidskommunen til stades. Naturen og kulturen i det særprega kystsamfunnet er kanskje det viktigaste grunnlaget for gode liv i Austrheim – både om du flyttar hit for ein spennande jobb, eller om du ynskjer å vere med å skape livskvalitet for dei som allereie bur her. Austrheim inviterer deg til opne landskap – med eit ope sinn!