Skip to content

Helsefagarbeidar i omsorgstenesta i Hyllestad kommune

 • by

Hyllestad kommune har ledige 2 x100 % stillingar for fast tilsetting som helsefagarbeidar, hovudsakleg på sjukeheimen. Vi har gått over til ny organisering, der vi har sjukepleiarar i stab og helsefagarbeidarar som tek ansvarsoppgåver i avdelingane. Arbeidstid per no er etter oppsett årsturnus, med arbeid kvar 3. helg og tre-delt turnus. Deltidsstilling kan vurderast om ønskjeleg (ca 80 %).

Arbeidsoppgåver
 • Stell og pleie av brukarar av tenesta
 • Tilrettelegging for meistring og rehabilitering
 • Medansvar for at brukarane sine pleieplanar er oppdatert og vert fulgt opp
 • Dokumentasjon og journalføring, vi nyttar CosDoc som journalsystem
 • Ha kontakt med pårørande
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeidar eller tilsvarande
 • Gjerne relevant erfaring og vidareutdanning i demens, geriatri, palliasjon eller velferdsteknologi
 • Gode norskkunnskapar
 • Interesse for fag og trivast med å jobbe med eldre
 • Interesse for utviklingsarbeid og forbetringsarbeid
 • Førarkort for personbil
 • Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding
Personlege eigenskapar
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, vere ein lagspelar
 • Ha evne til å strukturera og koordinera arbeid i ein hektisk kvardag
 • Ansvarsbevisst og oppteken av relasjonar og samarbeid
 • Ha evne til å jobbe sjølvstendig og løysingsorientert
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen
Vi tilbyr
 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt arbeidsmiljø
 • Eit tverrfagleg arbeidsfellesskap med høg fagleg og etisk kompetanse
 • Løn etter kvalifikasjonar og tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP
 • Hjelp til å finne bustad
 • Gratis tilgang til treningsrom i idrettshallen
 • Bustadtilskot til førstegangsetablerarar i kommunen, etter eigne reglar
Velkomen som søkjar!

Kontaktperson:
Hilde Håvåg – Fagleg leiar
Telefon: 40414761
Epost: hilde.havag@hyllestad.kommune.no

Søknadsfrist: 12.03.2023

Søk stillinga!

Hyllestad kommune ligg i ytre Sogn på nordsida av Sognefjorden.

Til Bergen brukar vi ca 2 timar med båt i sørleg retning, og det tek ca 1 time med bil nordover til Førde. Kommunen har i underkant av 1.300 innbyggjarar. Hyllestad kan skilte med norsk natur på sitt beste, du kan rusle langs vasskanten eller bestige fjell som Lihesten, her er gode kår for jakt og fiske. I Hyllestad er det moglegheiter for både familiar og einslege. Vi har mange fritidsaktivitetar i regi av ulike lag og organisasjonar.

Hyllestad kommune er kjend for sin omfattande produksjon av kverstein, ein produksjon som truleg har foregått i meir enn tusen år. Industri, landbruk og sjøbruk har vore grunnlaget for den største sysselsettinga i kommunen.

I Hyllestad er det rom for fleire, kanskje akkurat deg? Sjekk ut hyllestad.info