Skip to content

Sykepleiere til vikariater – Råde kommune – Nasjonalt Ankomstsenter

  • by
Om Nasjonalt Ankomstsenter

Ankomstsenteret er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. UDI har overordnet ansvar for senteret som er et arbeidssted for mange ulike aktører. Her gjennomgår asylsøkeren registrering hos Politiets Utlendingsenhet, screenes for tuberkulose på Sykehuset Østfolds lokale avdeling, får nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten, samt tilbud om samtaler fra NOAS. Driftsoperatør har ansvar for innlosjering og logistikk videre. Asylflyten forutsetter tett samarbeid med alle aktører og botiden på senteret er i inntil 21 dager. Asylsøkerne har kort botid og det er hyppig utskiftning av beboermassen.

Råde kommune søker etter sykepleiere i ulike stillingsstørrelser til svangerskapsvikariat og som ferievikarer.

Beskrivelse avdeling

Råde kommune har en godt etablert kommunal helsetjeneste ved ankomstsenteret. Avdelingen har drift fra 08:00-22:00 hver dag og har et velfungerende tverrfaglig miljø bestående av sykepleiere, lege, spesialsykepleier, helsesekretærer og helsesykepleier.

Avdelingen skal ivareta følgende forhold:

1) Oppfølging av tuberkulosescreening, herunder kartlegging, prøvetaking, pasientinformasjon, smittesporing og DOT-behandling.

2) Nødvendig helsehjelp – legekontor-/legevaktfunksjon for asylsøkere i ankomstsenteret, i stor grad øyeblikkelig hjelp.

3) Oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet, samt oppvaksinering av voksne etter behov.

4) Svangerskapskontroller av gravide.

5) Smittevern – testing, isolering/avisolering av ulike smittsomme sykdommer, samt tilsyn.

Helsehjelpen som gis er i høy grad øyeblikkelig hjelp, hvor sykepleierne prioriterer og triagerer. Sykepleierne gjør kliniske vurderinger i forhold til den enkeltes behov for legetilsyn og iverksetter sykepleietiltak. Sykepleierne har ansvar for klinikk, oppfølging av tuberkulosescreening, oppfølging av smitte, samt bistå helsesykepleier i vaksinasjonsarbeid. Sykepleierne jobber både selvstendig og i team, og vil i ulik grad assistere legen på legekontoret. Vi benytter oss av CGM journal, har et velutstyrt laboratorium, sårstue og undertrykksventilert rom for taking av indusert sputum. Avdelingen samarbeider tett med andre aktører ved senteret og benytter både samband, telefon og e-post til kommunikasjon. Ankomstsenteret er bestående av mange ansatte fra ulike kulturer.

Arbeidsoppgaver

– Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og avdelingens visjoner, mål og planer
– Kartlegge pasientenes akutte og nødvendige behov, prioritere og iverksette sykepleietiltak (klinisk blikk)
– Håndtering av traumer, psykiatri og andre behandlingstrengende tilstander
– Kartleggingssamtaler
– Lab- og skiftestuearbeid, diverse prøvetaking
– Sårstell
– Journalføring og rapportering
– Legemiddelhåndtering (delegert myndighet fra lege)
– Oppgaver knyttet til smittevern
– Bruke tolk i kontakt med pasienter

Vi søker

Vi har behov for sykepleiere i turnus (dag/kveld) til ulike vikariater med oppstart fra tidligst 1. mai til medio september. Vi trenger også vikarer i sommer.

Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden.

Ønskede kvalifikasjoner

– Godkjent utdanning og autorisasjon som sykepleier
– Må kunne ta selvstendige, kliniske vurderinger
– Trives med uforutsigbar hverdag og et hektisk miljø
– Ha interesse for migrasjonshelse
– Gode datakunnskaper for journalføring
– Ønskelig å kunne betjene skiftestue/laboratorium
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– Evne til samhandling med aktører, sykehus, kommuner og migrasjonshelsefeltet
– Være robust, klare å stå i påkjenninger og andres kriser over tid

Språk

– Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
– Må kunne beherske muntlig engelsk
– Andre fremmedspråk er en fordel, men er ikke et krav

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en medarbeider som er positiv og kan bidra til et godt arbeidsmiljø, er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

– Et godt arbeidsmiljø
– Kompetanseheving med bl.a. fagdag i turnus hver 6. uke
– Spennende og varierte arbeidsoppgaver
– Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
– Opplæring vil bli gitt ut i fra den enkeltes behov
– En unik og spennende arbeidsplass med mange aktører

Råde kommune har gode forsikringsordninger og pensjonsbetingelser for sine ansatte. Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.                                       

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidet legger til grunn Råde kommunes verdier: raushet, glede og respekt.

Intervjuer vil bli avholdt fortløpende.

Andre opplysninger (politiattest/helseattest)

Ansettelse forutsetter fremlagt og godkjent politiattest, for helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn jfr. Helsepersonelloven § 20a første ledd og jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 31.03.2023

Råde kommune