Skip to content

Personalrådgjevar 100 % fast stilling – Vestnes kommune

  • by

Vestnes kommune – Sentraladministrasjon

Ledig stilling for deg som ønsker å arbeide med personalutvikling og personalsaker. Stillinga er plassert i staben hos kommunedirektøren.

Arbeidsoppgåver
– Saksbehandling
– Arbeidsmiljø, verneoppgåver og HMS
– Oppfølging av IA-avtale
– Omdømmebygging
– Utviklingsarbeid, rettleiing
– Rekruttering og tilsettingssaker
– Rådgjeving i personalspørsmål og konflikthandtering
– Organisasjonsendringar
– Kompetanseutvikling, rettleiing
– Delta i lokale forhandlingar
– Ansiennitetsfastsetjing / lønsfastsetjing
– Kontakt med tillitsvalde og verneombod

Det kan bli endringar i oppgåveportefølje

Kvalifikasjonar
– Høgskule- eller universitetsutdanning innanfor relevante område
– Tilleggsutdanning innan personaljus og personaladministrasjon er ønskeleg
– Erfaring frå saksbehandling 
– Gode datakunnskapar
– Kjennskap til løns- og personalsystem er ønskeleg
– Erfaring innan personaladministrasjon er ønskeleg
– Ha god norsk framstilling både munnleg og skriftleg. Målforma i kommunen er nynorsk.
– Engasjert og fagleg dyktig
– Gode referanser

Personlege eigenskapar
– Kan jobbe sjølvstendig og strukturert
– Er løysings- og utviklingsorientert
– Er fleksibel, omgjengeleg og har gode samarbeidsevne
– Er god på kommunikasjon
– Har godt humør og er positivt innstilt
– Har “stå på” evne og god arbeidskapasitet
– Tar initiativ og er miljøskapande 

Gode personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr
– Eit godt fagmiljø og dyktige kollegaer
– Ein arbeidsplass med fokus på utvikling
– Ein kommune som er IA-bedrift med fokus på nærværsarbeid
– Gode pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale

Tilsettingsvilkår
Løn etter avtale. Det vert trekt 2% av løna i pensjonsinnskot. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.

Aktuelle søkarar blir innkalla til intervju.

Referansar
Oppgi referansar.

Kontaktpersonar:
Kine Kvamsøe Rekdal mob: 47651693
Rune Håseth mob: 90141565

Søknadsfrist: 10.04.2023

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Søkarlista kan bli offentleggjort.

Kommunedirektøren held til i Rådhuset. Kommunedirektøren har det overordna faglege og økonomiske ansvaret for den kommunale verksemda, og har ansvar for å setje i verk politiske vedtak.

Sentraladministrasjonen har ansvar for både interntenester, informasjon og innbyggartenester: servicekontor, postmottak, arkiv, politisk sekretariat, økonomi, løns- og personalkontor. Sentraladministrasjonen har også hovudansvar for overordna planlegging, beredskapsleiing, samt saksbehandling innan kultur, barnehage og grunnskule.