Skip to content

Fast fysioterapeutstilling – Hyllestad kommune

 • by

Vi søkjer etter ein fysioterapeut som har fokus på helsefremjande og førebyggande tiltak for innbyggjarar i alle aldrar, god samhandling med andre tenester og brukarmedverknad. Vi yter tenester til alle aldersgrupper, både heimebuande og på institusjonen.  Vi ser det som viktig å arbeide førebyggjande, tenkje helsefremmande, livsløp og ha eit familieperspektiv på arbeidet.  Ergo- og fysioterapi inngår som ein del av eit tverrfagleg tenestetilbod, men blir også gitt som enkelttiltak.

Stillinga er organisatorisk plassert i omsorgstenesta i stab, med fagleiar som næraste overordna.  Kommunen har eiga ergoterapeutstilling i 100 %, samt at vi yter driftstilskot til to fysioterapeutar med klinisk praksis.  

Aktuelle arbeidsoppgåver
 • Utøve det daglege arbeidet knytt til fysioterapi ved sjukeheimen og heimebuande
 • Tverrfagleg samarbeid med helsetenesta
 • Delta i rehabiliteringsarbeidet i kommunen
 • Delta i heimebesøk for å kartlegge brukarar sine behov og funksjonsnivå, rettleiing og opptrening
 • Formidling av hjelpemiddel
 • Drifte “Aktiv på dagtid” og frisklivssentral (er under etablering)
 • Bidra til god internkontroll og kvalitetsutvikling
 • Ivareta naudsynt rapportering internt og eksternt
 • Intern opplæring 
 • Dokumentasjon, vi nyttar CosDoc som journalsystem
Kvalifikasjonar
 • Offentleg godkjent fysioterapeut, helst med interesse for og kunnskap om fysioterapi til geriatriske pasientar
 • Gode IT-kunnskapar, gjerne innan bruk av helse/velferdsteknologi
 • Førarkort klasse B
 • Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding
Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, oppteken av relasjonar 
 • Vere sjølvstendig, men òg kunne arbeide i team
 • Evne til å strukturere og koordinere arbeid i ein hektisk kvardag
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen
Vi kan tilby
 • Arbeidsoppgåver i nye og moderne lokaler på omsorgssenteret
 • Opplæring i alle oppgåver, og moglegheit for mentorordning om ønskjeleg
 • Fagleg og personleg utvikling i eit godt og meiningsfullt arbeidsmiljø
 • Arbeid i ei teneste i utvikling og moglegheiter til å vere med å påvirke tilbod
 • Fleksitid, vanleg dagarbeidstid jf. særavtale for fysioterapeutar
 • Løn etter tariff og kvalifikasjonar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP
 • Hjelp til å skaffa bustad, eventuelt barnehageplass og finne arbeid til partnar
 • Gratis trening i Hyllestadhallen (styrke og spinningrom)
 • Bustadtilskot etter gitte reglar for førstegangsetablerarar i kommunen

Velkomen som søkjar!

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 30.04.2023

Kontaktpersonar:
Adm.leiar Unni Systaddal
mob: +47 48179160

Fagleiar Hilde Håvåg
mob: +47 40414761

HR-leiar Elin Garnes Solås
tlf: 57789504
mob: +47 57789504

Hyllestad kommune ligg i ytre Sogn på nordsida av Sognefjorden. Til Bergen brukar vi ca 2 timar med båt i sørleg retning, og det tek ca 1 time med bil nordover til Førde. Kommunen har i underkant av 1.300 innbyggjarar. Hyllestad kan skilte med norsk natur på sitt beste, du kan rusle langs vasskanten eller bestige fjell som Lihesten, her er gode kår for jakt og fiske. I Hyllestad er det moglegheiter for både familiar og einslege. Vi har mange fritidsaktivitetar i regi av ulike lag og organisasjonar.

Hyllestad kommune er kjend for sin omfattande produksjon av kverstein, ein produksjon som truleg har foregått i meir enn tusen år. Industri, landbruk og sjøbruk har vore grunnlaget for den største sysselsettinga i kommunen.

I Hyllestad er det rom for fleire, kanskje akkurat deg? Sjekk ut hyllestad.info