Skip to content

Ledig 100% fastlegeheimel i Vågå kommune

 • by

Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har 3550 innbyggjarar, eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv.

Er du glad i friluftsliv kan du i  Vågå kommune kombinere jobben som fastlege med eit kvardagsliv nærme naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmoglegheiter som gjev spennande naturopplevingar. Vågå har i tillegg fleire idrettslag med idrettsarenaer, fotballbaner og idrettshall med klatrevegg, skiløypenettverk og alpinsenter. Vågå har moderne kulturhus, kino og galleri.

Vågå kommune er oppteken av å imøtekoma framtida sitt behov for endring av helsetenestene. Det er ein svært positiv innovasjonskultur i kommunen. Vi er aktive brukare av digitale verktøy og med dette velferdsteknologiske hjelpemiddel. Som ein del av det strategiske arbeidet i kommune har vi fleire ulike innovasjonsprosjekt på gang innan sektoren Helse- og meistring. Legetenesta er og blir ein viktig del av dette.

Vågå kommune har ledig fastlegeheimel – er du den nye fastlegen vår?

Legekontoret har i tillegg til den ledige heimelen 3 erfarne allmennlegar i eit veldrive helsesenter. Alle er spesialistar i allmennmedisin. I tillegg halvårleg turnus med LIS1. På kontoret er det eit godt arbeidsmiljø, med stabile, erfarne medarbeidarar med kompetanse innan sjukepleie, bioingeniør og helsesekretær.

Stillinga innehar 100% fastlegeheimel, med pasientliste på inntil 950 pasientar Til stillinga ligg også  kommunal oppgåve som tilsynslege på sjukeheim.

Legesenteret ligg i moderne og velutstyrte lokalar, midt i Vågåmo sentrum. To velutstyrte “skadestuer” til småkirurgi og til EKG/arbeids EKG/spirometri/24 timars BT måling. Vi har ultralyd. Det finnes også et velutstyrt laboratorium der vi analyserar mange prøver lokalt på kontoret.  Journalsystemet som nyttast er Infodoc, som opplevast som effektivt og godt i bruk av både legar og medarbeidarar. Dette sikrar god flyt på legekontoret. Det er også lagt til rette for at du kan logge deg på og jobbe heimanfrå. Vi nyttar Convene betalingsterminal. Vi har 2 skiftestuer og akuttrom med nødvendig utstyr og medisinar, og eigen inn-/ utgang for ambulanse.

Legekontoret er samlokalisert med skule- og helsestasjonstenesta, jordmor, kommunal Rus og psykisk helseteneste og fylkestannlege.

Vågå kommune tilbyr ei omfattande samarbeidsavtale som inneber at kommunen stiller med lokalar, utstyr, forbruksvarer, hjelpepersonell osb.   

Legekontoret ligg tett inntil sjukeheim, heimesjukepleia, bufellesskap, fysioterapi og andre samarbeidspartar.

Vi har interkommunalt legevaktsamarbeid saman med 5 andre kommunar. Legevakta er stasjonert på Lokalmedisinsk senter på Otta i Sel kommune.

Kommunen er viljug til å diskutere både kommunal tilsetting, privat praksis eller disse i kombinasjon.

Det er kommunen som eig heimelen.

Arbeidsoppgåver:

 • Fastlegeoppgåver
 • Kommunale oppgåver
 • Legevakt

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1
 • Gode faglege kvalifikasjonar
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt LIS3 er ynskjeleg, men ikkje eit krav.
 • Førarkort kl B
 • Politiattest ikkje eldre enn 3 månader.

Personlege eigenskapar:

 • Gode kommunikasjonseigenskapar på norsk, munnleg og skriftleg
 • Evne til å arbeide ryddig og strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Bidra til eit arbeidsmiljø med arbeidsglede, engasjement og inkludering
 • Gode evner til tverrfagleg samarbeid
 • Personleg eignaheit vektleggast
 • Halde seg fagleg oppdatert

Vi tilbyr:

 • Legevaktbil
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin
 • Behjelpeleg med å skaffe bustad
 • Tilrettelegging for fagleg oppdatering

Vi inviterar aktuelle kandidatar fortløpande til intervju, tilsetjing kan dermed skje før søknadsfristen 13.08.2023

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema. Vedlegg til søknaden kan sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no.

Spørsmål om stillinga kan rettast til tenesteleiar Liv Olasveen, e-post liv.olasveen@vaga.kommune.no eller på telefon 99 02 82 91/47 62 73 94

Køyrar du forbi i sommar? Ta kontakt for ein uformell prat!

Ønskjer du flytte hit og treng bustad, eller flyttar saman med nokon som treng arbeid; sjå Kom-til-oss for moglegheitane i Nord-Gudbrandsdalen!

Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av dei gjeldande lover, reglar og avtaler.

Vågå kommune er oppteke av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Vågå kommune