Skip to content

Lege i 100% stilling i vikariat – Nasjonalt Ankomstsenter, Råde kommune

  • by
Om Nasjonalt Ankomstsenter

Ankomstsenteret er som regel første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. UDI har overordnet ansvar for senteret som er et arbeidssted for mange ulike aktører. Her gjennomgår asylsøkeren registrering hos Politiets Utlendingsenhet, screenes for tuberkulose på Sykehuset Østfolds lokale avdeling, får nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten, samt tilbud om samtaler fra NOAS. Driftsoperatør har ansvar for innlosjering og logistikk videre. Asylflyten forutsetter tett samarbeid med alle aktører og botiden på senteret er inntil 21 dager. Asylsøkerne har kort botid og det er hyppig utskiftning av beboermassen.

Vi søker etter en lege i 100% i et vikariat fra 1. oktober 2023 til 1. mai 2024. 

Beskrivelse avdeling

Råde kommune har en godt etablert kommunal helsetjeneste ved ankomstsenteret. Avdelingen har drift fra 08:00-22:00 hver dag og har et velfungerende tverrfaglig miljø bestående av lege, sykepleiere, spesialsykepleier, helsesekretærer og helsesykepleier.

Avdelingen skal ivareta følgende forhold:

1) Oppfølging av tuberkulosescreening, herunder kartlegging, prøvetaking, pasientinformasjon, smittesporing og DOT-behandling.

2) Nødvendig helsehjelp – legekontor-/legevaktfunksjon for asylsøkere i ankomstsenteret, i stor grad øyeblikkelig hjelp.

3) Oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet, samt oppvaksinering av voksne etter behov.

4) Svangerskapskontroller av gravide.

5) Smittevern – testing, isolering/avisolering av ulike smittsomme sykdommer, samt tilsyn.

Helsehjelpen gis etter LEON-prinsippet. Asylsøkere som ber om helsehjelp først blir vurdert av sykepleier eller helsesekretær, som triagerer og prioriterer og setter opp til legetimer der det er nødvendig. Legen gir nødvendig helsehjelp i form av legekonsultasjoner, reseptarbeid, henvisning til spesialisthelsetjenesten og lignende. Legen er rekvirent for tuberkuloseundersøkelsene for beboerne på ankomstsenteret, og er ansvarlig for oppfølging ved positive funn på screening, med kliniske undersøkelser og henvisning til sykehus. Legen har ansvaret for svangerskapsomsorgen for asylsøkerne på senteret.

Legen må kunne jobbe selvstendig og team, tverrfaglig og tverretatlig. Det er høy grad av samhandling på senteret. Avdelingen samarbeider tett med andre aktører ved senteret og benytter både samband, telefon og e-post til kommunikasjon. Vi benytter oss av CGM journal, har et velutstyrt laboratorium, sårstue og prøvetakingsrom for av indusert sputum. Ankomstsenteret har mange ansatte fra ulike kulturer.

Arbeidsoppgaver

– Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og avdelingens visjoner, mål og planer
– Ivareta pasientenes akutte og nødvendige behov, prioritere og iverksette tiltak
– Håndtering av traumer, psykiatri og andre behandlingstrengende tilstander
– Oppfølging av tuberkulosescreening
– Bidra i avdelingens kompetanseheving, bl a på fagdager
– Journalføring og rapportering
– Oppgaver knyttet til smittevern
– Bruke tolk i kontakt med pasienter

Vi søker

Vi har behov for lege i 100% stilling i vikariat fra 1. oktober 2023 til 1. mai 2024. Arbeidstiden er 08.00-15.30 på hverdager. Det er mulig å tilrettelegge for annen arbeidstid dersom ønskelig. 

Ønskede kvalifikasjoner

– Godkjent utdanning og autorisasjon som lege med full forskrivningsrett
– Erfaring fra lignende arbeid (legekontor / legevakt / migrasjonshelse)
– Må kunne ta selvstendige, kliniske vurderinger
– Trives med uforutsigbar hverdag og et hektisk miljø
– Ha interesse for migrasjonshelse
– Gode datakunnskaper for journalføring
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– Evne til samhandling med aktører, sykehus, kommuner og migrasjonshelsefeltet
– Være robust, klare å stå i påkjenninger og andres kriser over tid

Språk:

– Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
– Må kunne beherske muntlig engelsk
– Andre fremmedspråk er en fordel, men er ikke et krav

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en kollega som er positiv og kan bidra til et godt arbeidsmiljø, er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

– Et godt arbeidsmiljø
– Spennende og varierte arbeidsoppgaver
– Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
– Opplæring vil bli gitt ut i fra den enkeltes behov
– En unik og spennende arbeidsplass med mange aktører

Råde kommune har gode forsikringsordninger og pensjonsbetingelser for sine ansatte. Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.                                       

Lønn etter avtale.

Arbeidet legger til grunn Råde kommunes verdier: raushet, glede og respekt.

Intervjuer vil bli avholdt i uke 22/23.

Andre opplysninger (politiattest/helseattest)

Ansettelse forutsetter fremlagt og godkjent politiattest, for helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn jfr. Helsepersonelloven § 20a første ledd og jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Kontakt:
Lena Harbo
Mobil: +47 47298500
E-post: lena.harbo@rade.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 21.05.2023

Om arbeidsgiveren

Råde kommune ligger sentralt beliggende mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Kommunen har ca. 7500 innbyggere. Hovednæringene er vesentlig landbruk, men det er også mange industri-, håndverks-, entreprenør- og servicebedrifter som har etablert seg i Råde. I tillegg kan kommunen by på naturperlen Vansjø for bading, kanoturer og rekreasjon og en vakker kystlinje mot Oslofjorden, samt et variert skogsterreng. Råde kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.