Skip to content

2 ledige fastlegehjemler – Oppdal kommune

  • by

Oppdal kommune er ei fjellbygd i Midt-Norge. Oppdal er kjent for sitt alpine skiområde, sine godt utbygde ski- og sykkelløypenett samt sine flotte turområder. Mellom Dovrefjell og Trondheim ligger Oppdal – en kommune med et rikt kulturtilbud med bl.a. eget kulturhus som inneholder badeanlegg, kino, bibliotek samt kultursal. Oppdal er ei bygd med aktivitets- og rekreasjonstilbud for store og små. 

Oppdal kommune har 2 ledige fastlegehjemler 

Det er 8 fastleger i Oppdal kommune, fordelt på 2 legesenter, Auna legesenter og Oppdal legesenter. Legesentrene flyttet sammen i helt nytt bygg i mars 2020.   Auna legesenter er i 1. etg. og Oppdal legesenter i 2. etg. Ambulansestasjon, legespesialister, helsestasjonen og jordmortjenesten er tilknyttet samme bygg.  

Legesentrene er veletablerte og velfungerende legekontor bestående av 4 fastlegehjemler på hvert senter som alle jobber som selvstendig næringsdrivende. Legekontoret er bemannet med erfarne og dyktige helsesekretærer. Oppdal kommune har kommunale deltidsstillinger knyttet til flyktningehelsetjeneste, helsestasjon, ALIS-veileder og LIS1-veiledere. Begge legekontor har LIS1-lege 12 måneder i året. 

 1. Ledige hjemmelen tilknyttet Oppdal legesenter. Pr i dag er legene selvstendig næringsdrivende og driver sin egen praksis. Oppdal legesenter forhandler med Oppdal kommune om 8:2-avtale der kommunen drifter legesenteret og legene jobber som selvstendig næringsdrivende.  

Listelengden for hjemmelen er på maks 650 pasienter. Hjemmelen har 10% stilling tilknyttet flyktningehelsetjenesten. Hjemmelen er i dag ubesatt og tiltredelse kan skje etter nærmere avtale.  

2. Ledig hjemmel tilknyttet Auna legesenter. Pr. i dag er legene selvstendig næringsdrivende og driver sin egen praksis. Det er pågående forhandlinger mellom kommune og legekontor om endret driftsform. 

Listelengde for hjemmelen er på maks 847 pasienter. Det er pr i dag ingen kommunale legeoppgaver knyttet til hjemmelen. Hjemmelen er ledig fra september 2023. 

Legevakt 

Oppdal kommune er eget legevaktdistrikt. Legevakten er pr i dag organisert ved legenes egne kontor med hjemmevakt utenom kontortid. Fastlegene (8 stk) og 2 LIS1-leger deler på vaktbelastningen og kompenseres i vaktklasse 1. Oppdal kommune leier inn ekstra lege i forbindelse med høytidsperioder. Den som tilsettes plikter deltagelse i dagberedskap og legevaktsordningen. Her inngår også oppfølging av kommunalt akutt døgntilbud. Organisering av legevakt er under omorganisering der kommunen vil overta drift av legevakten 

ALIS-tilskudd  

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS) har kommunen som utdanningsinstitusjon et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløpet. Oppdal kommune vil søke ALIS-tilskudd, sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at du får utarbeidet og fulgt opp din utdanningsplan. 

Etableringstilskudd 

For ny lege som inngår fastlegeavtalen med Oppdal kommune tilbys et etableringstilskudd på kr. 300 000. 

Økonomiske vilkår for overtagelse av praksisen vil skje etter avtale med nåværende hjemmelsinnehaver.  

Søker må ha norsk autorisasjon og har fullført turnustjeneste, samt beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen. Det er fortrinnsvis ønskelig med lege som er kvalifisert for å gå selvstendig legevakt. For øvrig skjer tildeling i henhold til gjeldene lover, forskrifter og avtaleverk.  

For nærmere opplysninger om hjemmelen kontaktes rådgiver helse og omsorg: Frøydis Lindstrøm, telefon 99642934, mail: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 04.06.2023

Oppdal er fjellbygda i Midt-Norge, også kjent for Norges største alpine skiområde.
Mellom Dovrefjell og Trollheimen ligger Oppdalsbygda, som kan tilby et utall av naturbaserte aktiviteter for hele familien. Omgitt av majestetiske fjell, grønne daler med seteridyller, gode fiskevann, ren luft og Norges reneste drikkevann, er Oppdal et sted hvor batteriene lades. Levende håndverkstradisjoner holdes flittig i hevd.
Oppdal sentrum, Auna, er et regionsenter og levende handelssentrum med stort varesortiment som du finner i spesialforretninger, varehus og kjøpesentre. Oppdal tilbyr helårs aktivitetstilbud for både turister, hyttefolk og fastboende. Bredden på aktivitetene er stor både sommer som vinter.