Skip to content

Prosjektleiar/byggeleiar – Vindafjord kommune

 • by

Me søkjer 

Prosjektleiar/byggeleiar i 100 % fast stilling til større og mindre kommunale byggesprosjekt, nybygg og rehabiliteringar. 

Arbeidsoppgåver: 

 • Byggeleiing på større og mindre kommunale byggeprosjekt/nybygg/ombygging/rehabilitering.
 • Prosjektere mindre prosjekt.
 • Følgje opp og ha kontakt med konsulent ved prosjektering av  større prosjekt.
 • Utarbeide kalkyler
 • Avklare brukarbehov og utarbeide og gjennomføre prosjekt i tett dialog med byggbrukar.
 • Utarbeide anbod og gjennomføre anbodskonkurransar i tråd med lov om offentlege anskaffingar.
 • Utarbeide t.d. kontrakt, YM-, SHA-, HMS-dokumentasjon og arbeidsvarslingsplanar.
 • Kontraktsoppfølging og økonomioppfølging av prosjekt.
 • Dokumentere utført arbeid
 • Sikre god overføring frå prosjekt til drift.

Kvalifikasjonskrav:

 • Teknisk fagskule eller relevant ingeniørutdanning, og helst fagbrev/praktisk erfaring frå byggningsarbeid
 • God kjennskap til bruk av IT-system, me nyttar mellom anna Norkart-Gisline, Holteportalen, AutoCAD, Mercell, Famacweb, Websak og Visma.
 • Du må meistre godt norsk, både skriftleg og munnleg.
 • Du må ha førarkort for personbil.

Det er ein fordel om du i tillegg har:

 • Erfaring med prosjektleiing/byggeleiing.
 • Erfaring frå offentleg forvaltning og saksbehandling
 • Erfaring med tverrfagleg arbeid
 • Erfaring med digitale saksbehandlingsverktøy
 • God samarbeidsevne.
 • Resultatorientert, med evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og målretta.
 • Serviceinnstilt og løysingsorientert
 • Fleksibel
 • Du tar initiativ og held deg fagleg oppdatert

Me kan tilby

 • Variert arbeid i eit positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar (frå løna vert det trekt 2 % innskot til pensjonsordning)
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningssenter
 • Bedriftskunstlag
 • Kommunalt kor, KORe’ Vindafjord (www.korevindafjord.no)

Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Andre opplysningar

Arbeidsstad vil vera Teknisk Bygg i Sandeid, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid 

Du blir del av eit fagmiljø med totalt fire prosjektleiarar/byggingeniørar, i tillegg avdeling VA og veg.

Vindafjord kommune har drift og vedlikehald av om lag 63 000 m2 kommunale bygg. Kommunen har fleire store byggeprosjekt framfor seg, blant anna Vindafjordhallen og arbeid knytt til framtidig vedtak i barnehage- og skulebruksplan. 

Vindafjord kommune tek berre i mot elektroniske søknadar via søknadssenteret vårt. Du kan lasta opp vitnemål og attestar som vedlegg. Om du ikkje har dei elektronisk, eller i rett format, må dei takast med til intervju. Ta kontakt med servicetorget på telefon 53 65 65 65 dersom du treng hjelp til å søka.

Du kan koma med på offentleg søkarliste sjølv om du har bedt om unntak. Me tek kontakt før ei eventuell offentleggjering.

Kontaktperson:
Berit Fyljesvoll Haugsland
Mobil: +47 91350468
E-post: berit.haugsland@vindafjord.kommune.no

Søknadsfrist: 31.05.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Eining Kommunaltekniske tenester har ansvar, drift og vedlikehald, samt utbygging, innanfor fagområda veg, vatn og avløp, eigedomsforvaltning, kommunale bygg og grøntområde samt politisk sakshandsaming innafor desse områda. Eininga har 25 stillingsheimlar. Einingsleiar har resultat-, økonomi- og personalansvar for si eining.