Skip to content

Ledig 100% fast stiling som leiar for ergo- og fysioterapiavdelinga – Voss herad

 • by

Fast stilling, 100%. Stillinga er for tida organisert i ergo og fysioterapiavdelinga, under avdeling for førebygging og rehabilitering.

Om avdelinga

Ergo- og fysioterapitenesta er organisert i avdeling for førebygging og rehabilitering. Eininga består av totalt 5 årsverk ergoterapi og 9 årsverk fysioterapi. I tillegg har leiaren ansvar for oppfølging av heradet sine totale fysioterapiressursar, herunder både kommunalt tilsette, samt privatpraktiserande fysioterapeutar med driftsavtale. Hovudbasen er på Hagahaugen i samlokalisasjon med dagavdeling og rehabiliteringsavdelinga. Der har kommunen tilgang på styrkerom, treningssal, terapibasseng og flotte naturomgivnader. Tenesta har ansvar for habilitering, rehabilitering, behandling og førebyggjande tiltak til born, vaksne og eldre. Tenesta arbeidar i brukaranes heim, på kommunale helseinstitusjonar, i barnehage og på skule. Frisklivs- og meistringstilbodet i kommunen er organisert under leiar for tenesta.

Me søkjer

Me søkjer etter ein leiar som er fagleg engasjert, løysingsorientert og har ein framtidsretta tankegang. Leiarane i avdeling for førebygging og rehabilitering vil ha ein nøkkelrolle i forhold til å sikre god samhandling mellom tenestenivå, samt tenestemottakar. For å handtera framtidas utfordringar med mangel på tilgang på fagutdanna helsepersonell, er det viktig for oss å tilsetje ein leiar som evner å tenkje heilskapleg og sikre gode samarbeid på tvers. Ein leiar som evnar å stå i, og leie endringsprosessar vil vera viktig framover. Dine evner til å engasjere og sjå potensiale i menneskelege ressursar og kompetansar, vil vera viktig for å vera med å utvikle helsetenestene mot våre mål. Tydeleg prioritering og etablering av nye arbeidsformer vil vera ein sentral del av dette arbeidet framover. Du vert ein del av eit tverrfagleg leiarteam, som saman skapar gode og samanhengande tenester i Voss herad. Noko arbeid med fag og pasientbehandling må påreknast.

 • offentleg godkjenning som fysioterapeut eller ergoterapeut
 • det er ynskjeleg med leiarerfaring og/eller leiarutdanning, men det er ikkje eit krav
 • kunnskap om/erfaring med HEFLO sin refusjonsordning samt rammeavtala for fysioterapeuter ASA 4313, er ein fordel
 • du må ha interesse for å finne gode løysingar, endringsleiing og digitalisering
 • du må ha god systemforståing og forståing av organisatoriske prosessar
 • gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • du må evne og følgje opp økonomi, personal og fag i avdelinga 

Arbeidsoppgåver

Som avdelingsleiar i avdelinga er du ein sentral aktør i tverrfaglege i helse og omsorg, men også andre sektorar i heradet, spesialisthelsetenesta med meir. Avdelingsleiar rapporterer til verksemdsleiar og har totalansvar for fag, personal og økonomi innanfor sitt område.

 • strategisk leiing
 • fag, personal og økonomiansvar
 • deltaking i planarbeid er ein del av stillinga
 • koordinere samarbeidsprosessar
 • realisera måla fastsett av Voss Herad, og syte for at kommunen sine verdiar ligg til grunn for alt arbeid, og all aktivitet som skjer i Voss herad
 • syte for eit heilskapleg tilbod til brukarane og optimal ressursbruk. Tilpasse aktiviteten innan gitte budsjettrammer
 • vera med å drifta og utvikla heile kommunalavdelinga, og tenkja heilskap for Voss herad
 • syte for at eiga avdeling bidreg til at kommunen samla, og den einskilde kommunalavdeling løyser oppgåvene sine
 • ansvar for det totale resultatet for avdelinga /eininga. Dette ansvaret reduserer ikkje den einskilde tilsette sitt individuelle ansvar
 • arbeidet skal gjennomførast innafor gjeldande lovkrav, kommunale vedtak og kommunen sine godkjende kvalitetsnormer
 • følgja opp og vidareutvikla det til ei kvar tid gjeldande internkontrollsystem som kommunen har
 • fysioterapi  eller ergoterapi til innbyggjarar i Voss herad, ved behov

Personlege eigenskapar og evne til å gjennomføra arbeidsoppgåver vil vert særleg vektlagt i tilsetjingsprosessen.
Godkjent politiattest må fremleggjast ved tiltredning. 

Søknad

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn. 

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 05.06.2023

Kontakt:
Ingeborg Hellesnes Uppheim
Tlf: 41317700
Epost: ingeborg.h.uppheim@voss.herad.no

Om arbeidsgiveren

Livet er meir enn arbeid. På Voss kan du gå på ski om vinteren eller på fjelltur om sommaren, nokon et smalahove, høyrer på jazz eller driv med ekstremsport. Vossevangen er regionsenteret vårt. Me har eit godt utbygt næringsliv, er eit senter for utdanning i regionen og me er eit knutepunkt mellom aust og vest. Bergensbanen går gjennom Vossevangen, og me har godt togsamband til både Bergen og Oslo. Voss herad har om lag 16.000 innbyggjarar og er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 1350 tilsette. Nynorsk er administrasjonsmålet i Voss herad. Verdiane våre er profesjonell – påliteleg – skapande – inkluderande