Skip to content

Enhetsleder Friskliv og helsefremming – Levanger kommune

 • by

Har du ledererfaring og et ønske om å være med og utvikle helse- og velferdsområdet?  

Helse- og velferdsområdet er i vekst, og utvikles som følge av det. Etter en omfattende omstillingsprosess i tjenesteområdet, etableres Enhet for Friskliv og helsefremming som en ny enhet i helse og velferd fra 01.01.2024. Enhetsleder har overordnet ansvar for enheten, og er en del av kommunalsjef helse og velferd sitt lederteam. Enhetslederen er en av fire enhetsledere i helse og velferd, og skal samarbeide med lederne av Enhet bolig og mestring, Enhet institusjons- og hjemmetjenester og NAV Levanger. Det ytes helse-, omsorgs- og velferdstjenester til mennesker i alle aldre og innenfor de fleste helsefaglige områder.  

Enheten har ca 55 årsverk og består av områdene Frisklivssentral, Psykisk helse- og rus, Fysio- og ergoterapitjenesten, legetjenesten, kjøkkentjenesten og dagtilbud. I tillegg er en del koordinatorfunksjoner og rådgivere organisert i enheten. Enhetsleder er nærmeste leder for avdelingslederne i enheten.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 presenterer fire satsningsområder. Et av disse er: “Levanger, en samskapende kommune” Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. 

Vi ønsker en leder som er en aktiv pådriver for helhetstenking og samskaping i tråd med kommunens samfunnsmål. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling og vi ser etter en leder som bidrar til nytenking og strategisk utvikling av kommunen som en helsefremmende organisasjon. 

Levanger kommune har utviklet en ledelsesplattform som gjelder for alle ledere, og inngår lederavtaler.  

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder er delegert kommunedirektørens myndighet for sitt myndighetsområde innen fag, personal og økonomi, og det forventes at enhetsleder ser helhet og bidrar i fellesprosesser. Enhetsleder har i samarbeid med avdelingsledere og ansatte ansvar for utvikling av gode tjenester og godt arbeidsmiljø. Strukturert partssamarbeid lokalt er gjeldende plattform for godt medarbeiderskap og gode medvirkningsprosesser. Vi er opptatt av å videreutvikle bærekraftige helsetjenester for våre innbyggere og søker innovative løsninger på de utfordringer som står foran oss. Helsetjenesten har som overordnet mål at hver enkelt opplever mestring i egen hverdag. Ved å ha fokus på helsefremmende, forbyggende og habiliterende/ rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av livskvalitet og deltagelse.  

Kvalifikasjoner

Vi søker en enhetsleder som har:   

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå eller høyere 
 • Relevant ledererfaring innen helse og velferdstjenestene, og gjerne lederutdanning
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge lag gjennom gode prosesser
 • Evne til å treffe avgjørelser som balanserer mange hensyn 
 • God økonomiforståelse 
 • Samfunnsforståelse, organisasjonsforståelse og evne til helhetlig tenkning er nødvendig. 
 • Levanger kommune har tatt i bruk Helseplattformen og søker må ha interesse for standardisering av arbeidsprosesser 
 • Erfaring knyttet til forebyggende arbeid 
 • Erfaring med gjennomføring av prosesser
 • God innsikt i offentlig forvaltning 
 • Det legges vekt på søkerens ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte tjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. 
 • Kunnskap om ASA 4313 (rammeavtale for avtalefysioterapeuter) og ASA 4310 (rammeavtale for fastleger)

Det stilles høye forventninger til refleksjon rundt helsetjenestens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp, samt fremtidig utvikling av helsetjenesten. Vi er også opptatt av å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. I denne forbindelse vil refleksjon og kompetanse knyttet til “mestringsorientert ledelse” og hvordan man leder i en helsefremmende organisasjon være relevant.   

Det forventes at søkerne gjør godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse i søknadsbrev.  

Personlige egenskaper


Det forutsettes at leder har stor interesse for hele fagområdet. Videre at leder utøver en åpen, inkluderende og tydelig lederstil, med gode kommunikasjonsevner.  
Du må ha gode evner til å motivere til å nå felles mål og skape gode resultater i samarbeid med ledere og medarbeidere lokalt og på tvers i organisasjonen. 
Du må kunne jobbe omgivelsesorientert, strukturert og målrettet, ha god arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne. 
Det vil ved tilsetting bli lagt avgjørende vekt på personlige lederegenskaper. 

Vi tilbyr

Et omforent verdigrunnlag og samhandlingsregler for utøvelse av ledelse 

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid. 

Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.  

Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.  

Pass eller nasjonalt ID-kort må fremvises før tilgang til fagsystem kan gis. 

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges. 

Enhetslederstillingen er en ledende stiling som er unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, jfr § 10-12 i arbeidsmiljøloven. Det legges vekt på at arbeidstid skal være forsvarlig, og det gis kompensasjonsdager for merbelastning. 

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m. v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.    

Lønn etter avtale. 

Kontaktinformasjon

Une Hallem – HR-rådgiver
Mobil: 413 26 724
E-post: unly@levanger.kommune.no

Kristin Bratseth – Kommunalsjef Helse Velferd
Mobil: 952 84 410

Arbeidssted

Håkon den Godes gate 30
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Referansenr.: 4658774117
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 29.05.2023

Søk stillingen her!