Skip to content

Ingeniør – vegplanleggjar ved avdelinga for teknisk drift – Voss herad

 • by

Ledig 100% fast stilling som ingeniør – vegplanleggjar ved avdelinga for teknisk drift

Tekniske tenester har omlag 200 tilsette og er organisert i 5 underavdelingar;
Drift, Plan og oppmåling, Bygg og eigedom, Byggjesak og næring, Brann og redning, Prosjekt og utvikling.

Driftsavdelinga har arbeid innanfor veg, vatn og avløpssektoren. Heradet eig og driftar ca.311 km med veg og 119 bruer. På VA-sida er det til saman ca.370km med vass- og avløpsleidningar, 85 pumpestasjonar for avløp, 44 vassbeh./pumpestasjoner. Avdelinga har ansvar for å forvalte og utøve eigarskap til heradet sine veg og VA-oppgåver, til beste for heradet sine innbyggjarar. Driftsavdelinga har totalt 40 tilsette.

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • prosjektering og utarbeiding av konkurransegrunnlag for nye og eksisterande veganlegg .
 • planlegging og oppfølging av trafikksikringsplan.
 • vedlikehald av kommunale vegdata mot NVDB.
 • halda hovudplan veg oppdatert.
 • skiltplanar og arbeidsvarsling.
 • sakshandsaming etter veglova.
 • delta i arbeidet med utarbeiding av utbyggingsavtalar, gjennomføring og overtaking av opparbeidd infrastruktur.
 • vegfagleg rådgjeving og vurderingar til planar og byggesak. Svara på spørsmål/innspel frå innbyggjarane både munnleg og skriftleg.
 • andre oppgåver må påreknast.

Ønska kvalifikasjonar:

 • relevant erfaring innan vegteknologi og anleggsteknikk.
 • kvalifikasjonar som tilsvarar teknisk fagskule, ingeniørhøgskule.
 • lang realkompetanse kan vega opp for formalkompetanse/utdanning.
 • kunnskapar innan IT og prosjektering (td. Gemeni terreng, Novapoint).
 • førarkort min. klasse B.
 • gode norsk kunnskapar, munnleg og skriftleg.

Personlege eigenskapar vil verta vektlagt som td. samarbeidsevne, sjølstende, ryddig, strukturert og positiv haldning

Me tilbyr

 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår

Søknad

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn. 

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

 Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Søk her

Søknadsfrist: 06.10.2023

Livet er meir enn arbeid. På Voss kan du gå på ski om vinteren eller på fjelltur om sommaren, nokon et smalahove, høyrer på jazz eller driv med ekstremsport. Vossevangen er regionsenteret vårt. Me har eit godt utbygt næringsliv, er eit senter for utdanning i regionen og me er eit knutepunkt mellom aust og vest. Bergensbanen går gjennom Vossevangen, og me har godt togsamband til både Bergen og Oslo. Voss herad har om lag 16.000 innbyggjarar og er den største arbeidsgjevaren i bygda, med om lag 1350 tilsette. Nynorsk er administrasjonsmålet i Voss herad. Verdiane våre er profesjonell – påliteleg – skapande – inkluderande