Skip to content

Enhetsleder / Rektor til Karlstad Oppvekstsenter, Målselv kommune

 • by

Er du vår nye rektor?

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.


I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Oppvekstområdet i Målselv kommune består av ca 700 elever i grunnskole, 150 elever i kulturskole og ca 300 barn i barnehage. Årlig tar Haraldvollen leirskole imot opp mot 1000 elever fra andre kommuner på leirskoleopphold.

Området er organisert med tre oppvekstsentre som inneholder grunnskole, SFO og barnehage. Tre ordinære grunnskoler, en regional sameskole, tre barnehager, enhet kultur, leirskole og voksenopplæring. Målselv er også vertskommune for interkommunale samarbeid for PP-tjeneste og kompetanseregion indre Midt-Troms.

Sektoren organiserer ca 240 årsverk.

Enhetsleder/rektor Karlstad Oppvekstsenter 100% fast stilling fra 1.august 2024

Karlstad oppvekstsenter består av skole med 1.-7.trinn og barnehage. Barnehagen er organisert med egen avdelingsleder med rektor/enhetsleder som nærmeste leder. I barnehagen er det ca 20 barn. Skolen har i overkant av 40 elever. Ca 15 barn benytter SFO-plass. Samlet er det ca 15 årsverk i barnehagen, skolen og SFO. Rektor inngår som en av 17 enhetsledere i kommunen, møter fast i enhetsledermøter og rektormøter. Rektor forventes å samhandle tett med Regional kompetanseregion og PPT, samt øvrige kommunale tjenester.

Arbeidsoppgaver:

 • Rektor er enhetsleder for skole, SFO og barnehage, og har gjennom delegert myndighet fra kommunedirektøren faglig, administrativt, personal og økonomiansvar for enheten.   
 • Rektor skal lede og koordinere enheten i samsvar med politiske og administrative mål og med best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.
 • Rektor skal lede og motivere til pedagogisk utviklingsarbeid
 • Oppfølging og videreutvikling av kvalitetssystemer og fagsystemer
 • Oppfølging av budsjettprosesser, kontroll og økonomistyring

Kvalifikasjonskrav:

 • Pedagogisk høgskoleutdanning
 • Ønsket ledererfaring fra skole- og/eller barnehageområdet. Alternativt erfaring fra lignende stilling
 • Realkompetanse på økonomi og forvaltning
 • Grunnleggende digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Det forventes høy arbeidsinnsats, fleksibilitet, tilpasningsevne og stabilitet. 
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Det forventes konstruktive tilnærminger og bidrag til positiv kulturdannelse fra den som tilsettes
 • Det forventes gode holdninger og høy etisk standard
 • Vi ønsker en strukturert og motiverende leder
 • Forståelse for- og evne til å ta på seg arbeidsgiverrollen
 • En leder som evner å lytte og bygge positive relasjoner, men samtidig sette tydelige grenser

 Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

Målselv Kommune Bolyst from M

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 15.02.2024

Kontaktperson for stillingen:
Håvard Johnsen (Kommunalsjef)
+47 90878323
havard.johnsen@malselv.kommune.no

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!