Skip to content

Fysioterapeut, 100 % stilling – Gjerstad kommune/Østre Agder-samarbeidet

 • by

Gjerstad kommune og Østre Agder-samarbeidet ønsker å ansette en fysioterapeut i en spennende kombinert stilling. Dette er et ledd i å etablere og videreutvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester med økt fokus på forebygging, helsefremming og tidlig innsats. Vi søker i den forbindelse en engasjert og utviklingsorientert fysioterapeut til en 100 % stilling hvorav 35 % er fast stilling i Gjerstad kommune, og 65 % er prosjektbasert til sommeren 2026, med forutsetning om videre prosjektstøtte. Den som ansettes vil ansettes 100 % i Gjerstad kommune i avdeling for forebygging og utvikling.

Som ansatt vil du få en allsidig, utfordrende og spennende arbeidshverdag med mange ulike arbeidsoppgaver, der du både jobber selvstendig, tverrfaglig og i team. Du må være opptatt av å bidra til økt helsekompetanse, ressursmobilisering og økt selvstendighet i møte med innbyggere og skape helhetlige og koordinerte forløp.

Fysioterapeut Gjerstad kommune

50 % av stillingen vil være knyttet opp til fysioterapioppgaver i Gjerstad kommune, og av denne er 35 % er fast ansettelse. I denne spennende stillingen vil du være en viktig ressurs i arbeidet med å videreutvikle og utøve kommunens helsefremmende og rehabiliterende tjenester sammen med avdelingens frisklivskoordinator, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleier, sykepleier og øvrige fagpersoner. Du vil lede rehabiliteringsgrupper på kommunens frisklivssentral og inngå i kommunens tverrfaglige innsatsteam for hverdagsrehabilitering.

Prosjektstilling systematiske hjemmebesøk Østre Agder

50 % av stillingen vil være knyttet opp mot prosjektet bærekraftige oppvekst,- helse,- og omsorgstjenester i Østre Agder. Den som ansettes vil få en viktig rolle i dette omstillings- og prosessarbeidet, med etablering og utøvelse av systematiske hjemmebesøk og forebyggende innbyggerinvolvering, i tråd med prinsippene for innsatstrappa. Målet er å identifisere innbyggere i ulike faser i livet som står i fare for å ha behov for helse- og omsorgstjenester på kort eller lang sikt. Målet er også å utvikle nye kunnskapsbaserte arbeidsmetoder som gir støtte til brukerens muligheter for å utvikle selvhjulpenhet og økt mestring i hverdagen. Du vil inngå i prosjektets interkommunale team for gjennomføring av systematiske hjemmebesøk. Teamet er under oppstart og vil bestå av fysioterapeuter og avansert klinisk allmennsykepleier (AKS). Universitetet i Agder (UiA) vil bidra med følgeforskning for å videreutvikle kommunenes kunnskapsgrunnlag i forhold til bærekraftige helsetjenester. Underveis i prosjektet vil nedslagsfeltet og oppgavene kunne utvides til andre kommuner i samarbeidet. 

Arbeidsoppgaver
 • Veilede og instruere rehabiliteringsgrupper på frisklivssentralen
 • Gjennomføre individuelle vurderings- og karleggingssamtaler
 • Delta i innsatsteamet for hverdagsrehabilitering og oppfølging av brukere i hjemmet
 • Utvikling, gjennomføring og evaluering av gruppetilbud mot ulike målgrupper med fokus på endring av levevaner
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og med andre kommunale tjenesteytere og relevante aktører.
 • Dokumentasjon, rapportering, taksting og innmelding av refusjonskrav
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i takt med skiftende behov
 • Utføre systematiske hjemmebesøk til innbyggere som søker om kommunale tjenester eller med nyoppståtte helseutfordringer. Herunder gi råd og veiledning om tilrettelegging/tilpasning av bolig og egen livssituasjon.
 • Utprøvning av screeningverktøyet/metoden ICOPE for vurdering av skrøpelighet og aktuelle intervensjonstiltak , i samarbeid med UIA/Senter for omsorgsforskning
 • Bidra til at den det gjelder videreutvikler egen helsekompetanse, mestrer egen situasjon og med rett tjeneste til rett tid
 • Deltakelse i interkommunalt team for utvikling og gjennomføring av systematiske hjemmebesøk i Østre Agder
Kvalifikasjoner
 • 3-årig høgskoleutdanning med norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Ønskelig med erfaring med helsefremmende og forebyggende arbeid, gjerne innenfor råd og veiledning, individuell- og grupperehabilitering
 • God erfaring med og evne til tverrfaglig arbeid
 • Gode norskferdigheter både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med digital læring og digital veiledning
 • Erfaring med bruk av journalsystemet Gerica er en fordel
 • Ønskelig at du har gjennomført Aktiv A eller tilsvarende lærings- og mestringskurs
 • Førerkort klasse B og disponere egen bil
Personlige egenskaper
 • Har evne til selvstendig arbeid, tar initiativ, er fleksibel og løsningsorientert
 • En god relasjonsbygger og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er positiv, kreativ, tydelig og engasjert
 • Er en god og støttende kollega og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Ha god evne til å løse og sluttføre oppgaver selvstendig og i team
 • God til å skifte fokus fra en oppgave til en annen når prioriteringer krever det
 • Har evne og kapasitet til å bidra inn i utvikling av nye tilbud, interesse og evne til å tilegne deg ny oppdatert kunnskap på fagfeltet
 • Fleksibel holdning til hva som kan inngå i dine arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Å være en del av et faglig sterkt team med varierte arbeidsoppgaver i en kombinert stilling
 • Positivt læringsmiljø med fokus på innovativ tjenesteutvikling
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Per tiden dagarbeidstid med fleksitid
 • Mulighet for gratis trenings- og svømmingstilbud
 • Mulighet for kompetanseheving i form av kurs og videreutdanning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
Kontaktinformasjon

Camilla Ordahl Sunde, Tjenesteleder Forebygging og utvikling, +4790954180, Camilla.sunde@gjerstad.kommune.no
Christoph Münch, Enhetsleder, +4794810064, christoph.munch@gjerstad.kommune.no

Arbeidssted

Brokelandsheia 98
4993 Sundebru

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gjerstad kommune

Stillingsprosent: 100%
Prosjekt
Søknadsfrist: 04.02.2024

Søk stillingen her!

Gjerstad kommune ligger helt øst i Agder, ved grensen til Vest-fold og Telemark. Nabokommunene til Gjerstad er Risør, Kragerø, Drangedal, Nissedal og Vegårshei. Det er kort vei til fjell og vidde, kun en halvtimes kjøretur til svaberg og hav og et mangfold av fritidsaktiviteter, Gjerstad stasjon og nær avstand til hovedfartsåren E-18 gjør Gjerstad lett tilgjengelig. Gjerstad kommune har et innbyggertall på ca. 2 500 personer og kommunens areal er på 323 kvadratkilometer. Gjerstad er- og skal fortsatt å være en god kommune å leve, jobbe og drive næring i.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.