Skip to content

Virksomhetsleder ved Biri tilrettelagte tjenester – Gjøvik kommune

 • by
Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester gir tjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og består av i alt 12 virksomheter. Virksomhetslederstillingen som er ledig er tilknyttet Biri omsorgssenter, og er en av to virksomheter i tilrettelagte tjenester ved dette omsorgssenteret. Virksomheten består av en samlokalisert bolig for personer med ulike funksjonsnedsettelser som ligger integrert i et boligområde sentralt i Biri. Brukegruppa har et variert funksjonsnivå og ulik grad av tverrfaglig oppfølgingstjenester gjennom døgnet. Det ytes også noe ambulant oppfølging til familier eller personer som bor mer selvstendig i samme distrikt. Tjenesten gir et helhetlig helse- og omsorgstjenestetilbud etter individuelle enkeltvedtak. Personalgruppen innehar høy kompetanse i målrettet miljøarbeid og tverrfaglige, individuelle tilnærminger.

Arbeidsoppgaver:
 • Et helhetlig fag- og adimistrativt lederansvar for virksomheten i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper
 • Personal- og arbeidsgiveransvar for virksomheten i overensstemmelse med lovkrav og vedtatte mål og retningslinjer
 • Delta i utvikling av gode modeller for kompetansegliding og oppgavedeling i tjenesten
 • Sikre  en effektiv organisering  i et inkluderende arbeidsmiljø med aktiv medbestemmelse fra ansatte, inkl. samarbeid med tillitsvalgte
 • Har økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt og i henhold til gjeldende økonomireglement, inkludert turnusplanlegging og resultatrapportering
 • Sikre at ansatte er faglig oppdatert, og at tjenesten dokumenteres iht lov, forskrift og retningslinjer, i et tett samarbeid med delegerte fagpersoner
 • Sørge for kvalitetsstyring med fokus på helhetlige tjenester, koordinering og samarbeid til beste for brukergruppen og ansatte
 • Ansvar for egenutvikling og bidra aktivt til nytenkning i tjenesten som stadig er i utvikling og endring
Kvalifikasjoner:
 • Vernepleier eller sykepleier foretrekkes, evt. annen relevant 3 årig helse – og/eller sosialfaglig høgskoleutdanning kan komme i betraktning
 • Videreutdanning i ledelse er ønskelig, evt vilje til å ta en slik utdanning
 • Relevant ledererfaring vil bli tillagt stor vekt
 • Erfaring, god kunnskap og engasjement for brukergruppen er et krav
 • Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid skal være integrert i leders tankesett
 • Krav om gode dokumentasjonsferdigheter, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid både på individnivå og systemnivå
 • Fleksibilitet og evne til nytenking og endringsarbeid
 • God økonomisk forståelse og kompetanse i bruk av data og styringsverktøy
 • Personlig egnethet med gode samarbeidsevner og lederferdigheter tillegges stor vekt
 • Krav om godkjent politiattest 
Vi kan tilby:
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med faglige utfordringer
 • Tverrfaglig samarbeid og støttende ledernettverk
 • Mulighet for å påvirke en faglig utvikling av tjenesten
 • Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • En tjeneste og arbeidsplass med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Et godt samarbeid med lederkollegie med etablert samarbeidsstruktur og godt arbeidsmiljø
 • Egen fadder og veiledning/oppfølging under prøvetiden
 • Evt lederutdanning etter avtale
 • Opplæring i fag – og styringssystemene Gerica, Gat, Visma og EQS
 • Interne kurs i fag og ledelse
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger, inkludert forsikringer
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontaktperson for stillingen

Karin B. Johnsrud
Mobil: +47 +4748072999

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 16.05.2024

Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling. Kommunens verdier: Kompetanse – engasjement – respekt. Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit