Skip to content

Sommervikarer Helse Omsorg 2024 – Rendalen kommune

  • by

Hjemmetjeneste, sykehjem og legekontor

Om enheten:
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleien, tjenesten for funksjonshemmede (TFF), hjemmehjelp, ergoterapitjeneste og dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom.
Rendalen sjukehjem har enerom for 20 beboere hvorav de 8 siste er tilrettelagt for personer med demens. Vi har eget vaskeri, kjøkken og kantine. I tillegg har vi et flott uteareal som er lett tilgjengelig for våre beboere.
Rendalen legekontor ligger på Otnes, i nær tilknytning til Helsestasjonen. Kontoret er bemannet med to leger, en turnuskandidat, samt to offentlig godkjente sykepleiere. Rendalen kommune har legevaktsamarbeid med Nord-Østerdalskommunene.

Kort om stillingene:
Vi søker vikarer for sykepleiere, vernepleiere, helsesekretærer, leger, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, og assistenter sommeren 2024, primært i perioden 17. juni til 11. august. Det forventes at det jobbes minimum 5 uker i løpet av denne perioden. Søkere som kan jobbe hele perioden prioriteres. Relevant opplæring vil bli gitt.

Særskilte krav til stillingen:
Vi søker etter personer over 18 år, som har interesse for å jobbe med mennesker med ulike behov for hjelp. Søkere må for noen av stillingene ha førerkort for personbil (klasse B). Det kreves politiattest, datert ikke eldre enn 3 måneder, ved tilsetting.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver:
Brukergruppene er mennesker med mange ulike hjelpebehov. Dette gjør at vi kan tilby en spennende sommerjobb innenfor Helse og omsorg, som vil gi en god erfaring videre i skole- eller jobbsammenheng.
I Helse og omsorg yter vi tjenester til brukere i sykehjem, omsorgsbolig, bolig for lettere demente og hjemmeboende, både hjemme hos dem og ved oppmøte hos oss. De vi ansetter må derfor ha interesse for å jobbe med mennesker, være tillitsfulle og skape trygghet for pasienter/brukere i ulike situasjoner.

Vi tilbyr:
Lønn etter kvalifikasjoner og tariff.

Ansettelse:
Kvalifiserte søkere ansettes og tilbys kontrakt fortløpende

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følger.

Kontaktperson for stillingen

Mari Bjørndalen Myrvang, helse- og omsorgssjef
Tlf: +47 915 34997 +47 62 46 85 00
E-post: Mari.Bjorndalen.Myrvang@rendalen.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 10.06.2024

Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.