Skip to content

Helsefagarbeidar – Fjaler sjukeheim 100 % fast stilling

 • by

Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av teamet vårt? Då er det kanskje deg vi ser etter. Våre tenester er i endring for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring. 

Vi har for tida ledig ei 100 % fast stilling som helsefagarbeidar ved Fjaler sjukeheim, då ein av våre tilsette skal gå av med pensjon.

Vi har årsturnus på 52 veker med tredelt turnus med arbeid kvar 3. helg eller langvakter med arbeid kvar 4.helg. Langvakter starta vi med månadsskifte februar/mars 2024. Denne ordninga er frivillig.

Sjukeheimen starta i februar 2024 opp med eit spennande arbeid knytt til oppgåvdeling – TØRN. Det er oppretta ressursgrupper på tvers av einingane i kommunen innan ulike tema som lindrande behandling – kreft, velferdsteknologi og demens. Dette er for å få ytterlegare kompetanse innan dei ulike fagfelta.

Vi ser etter deg som har interesse for å arbeide innan eldreomsorga, som er opptatt av fagutvikling og forbetringsarbeid, og som ynskjer å bidra til at våre bebuarar har eit godt liv her på sjukeheimen.

Arbeidsoppgåver
 • Delta i det daglege arbeidet slik at tenestene sine arbeidsoppgåver vert utført på ein smidig og forsvarleg måte
 • Sikre at det vert utført fagleg forsvarlege tenester til den einskilde brukar
 • Medikamenthandtering
 • Medverke aktivt til eit godt arbeidsmiljø i eiga avdeling og til eit godt samarbeid med dei andre einingane
 • Jobbe kunnskapsbasert
 • Jobbe for auka fagleg utvikling
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Vere ein god rollemodell
Kvalifikasjonar
 • Autorisasjon som helsefagarbeidar
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest og godkjent MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Personlege eigenskapar
 • Løysingsorientert
 • Sjølvstendig, ansvarsbevisst, engasjert
 • God på kommunikasjon
 • Evne til å arbeide løysingsorientert i eit travelt miljø
 • Engasjement for eldreomsorg
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør
 • Fleksibel
Vi tilbyr
 • Introduksjonsprogram for nytilsette
 • Fadderordning
 • Løn etter utdanning og erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren verte kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste vert gjort offentleg.

Kontaktperson

Evy Solheim
Tlf: +47 57738147
E-post: Evy.Solheim@fjaler.kommune.no

Søk her

Søknadsfrist: 09.06.2024

Fjaler sjukeheim har totalt 36 plasser fordelt på 3 avdelingar. Av desse er 13 langtidsplasser, 8 plasser på skjerma eining og 14 plasser på korttid/rehabiliteringsavdeling. Tilsynslege er tilknytt sjukeheimen med legevisitt 2 dagar per veke. Vi har og tverrfagleg samarbeid med ergo-/fysioterapitenesta som ligg i same bygg. Sjukeheimen har eige institusjonskjøkken, som lager mat etter kok/kjøl prinsippet. Vi har eige dagsenter for bebuarane våre, samt for heimebuande som kjem på dagopphald for sosialt samvær, aktivitet og måltid. Dagsenteret er bemanna med eigen aktivitør. Det er oppretta ressursgrupper på tvers av einingane i kommunen innan ulike tema som rehabilitering, kreft, velferdsteknologi og demens. Dette for å få ytterlegare kompetanse innan dei ulike fagfelta.