Skip to content

Arealplanleggar – Ålesund kommune

 • by

Vi ser etter tre erfarne, engasjerte og løysingsorienterte medarbeidarar til avdeling arealplan.

Hos oss blir du ein del av eit kunnskapsrikt og mangfaldig fagmiljø. Du vil arbeide tett med kompetente fagfolk innan ingeniørfag, juss, arkitektur og landskapsarkitektur. 

Det er høg aktivitet både innan offentleg og privat sektor, og kommunen har fleire store planprosessar som er i startfasa. Vi skal i tida framover jobbe mykje med kommuneplanen sin arealdel, områdeplanar, byutviklingsprosjekt og liknande. Avdelinga handsamer også plansaker, og har viktige rådgjevingsoppgåver ovanfor private aktørar, andre kommunale verksemder og politikarar. 

Avdeling arealplan er tverrfagleg samansett, og er ein del av verksemd plan og bygning innanfor kommunalområdet samfunn. Der er 12 tilsette. Avdelinga vil bli oppbemanna i tida framover i samband med arbeidet som skal skje med kommuneplanens arealdel. Avdelinga har ei sentral rolle når det gjeld forvaltning av areal i Ålesund kommune gjennom arbeid og handsaming av kommuneplanen sin arealdel, områdeplanar og detaljreguleringsplanar. 

Arbeidsoppgåver
 • Kvalitetssikre og sakshandsame private og offentlege reguleringsplanar
 • Deltaking i arbeid med kommuneplanens arealdel og andre tematiske planar.
 • Deltaking i utviklingsprosjekt.
 • Kontakt og dialog med næringsliv, politikarar og innbyggjarar.
 • Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga ved behov og etter kvalifikasjon.
Kvalifikasjonar
 • Ønskja bakgrunn er fagområda arealplanlegging, ingeniørfag, samfunnsplanlegging eller arkitektur på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanning. 
 • Erfaring frå arealplanlegging, byutvikling og prosjektstyring.
 • Erfaring frå offentleg forvaltning/sakshandsaming vil vere ein fordel.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk. Kommunen er språknøytral, så du kan nytte både bokmål og nynorsk. 
Personlege eigenskapar
 • Du er ein sjølvstendig, engasjert og løysingsorientert person. 
 • Du er ein samarbeidsorientert medarbeidar, som også kan jobbe godt sjølvstendig.
 • Du har gjennomføringskraft.
 • Du er god på kommunikasjon og å skape kontakt.
 • Interesse og vilje til å ta i bruk og utvikle nye arbeidsverktøy/-metodar.
Vi tilbyr
 • Fagleg spanande og varierte oppgåver. 
 • Godt tverrfagleg arbeidsmiljø.
 • Tilrettelegging for fagleg utvikling.
 • Moglegheit til å påverke morgondagens samfunn.
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Kommunale tilsettingsvilkår med pensjonsordning og personalforsikring. 
Kontaktinformasjon

Silja Øvrelid, Verksemdsleiar, silja.ovrelid@alesund.kommune.no

Arbeidsstad

Keiser Wilhelms gate 11
6003 ÅLESUND

Kontaktperson:

Silja Øvrelid – Verksemdsleiar
E-post: silja.ovrelid@alesund.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Kommunalområde Samfunn

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.08.2024

Søk her!

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 58.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 4.500 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

http://www.alesund.kommune.no