Skip to content

Lærarar til Våge skule og Flekke skule – to 100 % faste stillingar – Fjaler kommune

 • by

Hei, vil du bli ein av våre gode lærarar i Flekke eller på Våge?

Vi har no ledig to 100 % faste lærarstillingar i Fjalerskulen.  Vi ser etter grunnskulelærarar til skulane våre i Flekke og på Våge.

Litt om skulane:

Flekke skule:  Flekke skule ser etter ein ny lærar til mellomtrinnet, då ein av våre mange stabile og erfarne lærarar har søkt nye utfordringar. Skulen ligg inst i Flekkefjorden, om lag ei mil sør for kommunesenteret Dale, og knapt ein times køyring frå Førde. Skulen har 40 elevar neste skuleår, og er tredelt. I tillegg til det som no vert utlyst, har skulen om lag 7 lærarstillingar og 1,5 fagarbeidarstilling. Skulen og barnehagen er samlokaliserte og samarbeider godt, med både planlagde og spontane fellesaktivitetar. Vi er mykje utandørs. Miljøet vårt er roleg og oversiktleg, og vi opplever at barnehagen og skulen er viktige i bygda. Uteområdet vårt er mykje brukt på ettermiddagstid og i helgene.

Våge skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule, vi er 18 tilsette med god spreiing i alder og kjønnsfordeling. Det er omlag 40 elevar på skulen. Barneskulen er todelt og ungdomssteget todelt. Elevane våre kjenner vi godt. Dei vert sett og møtt kvar dag av trygge, kjende vaksne. Vi knyter nærsamfunnet vårt til oss i store deler av undervisninga og skulen har eigen båt. Elevane våre får mellomanna delta i hjortejakt, besøkje fiskeoppdrett og lære om landbruk, industri, sjøen, fjellet og skogen. Skulen ligg i vakre omgjevnader fint til ytst i Fjaler og er sjølve «hjartet» i bygda. Ny Barnehagen er bygd tett attmed skulen. Om du ikkje har utdanning som grunnskulelærar, må du og gjerne søkje, men du vil då ikkje bli vurdert til ein fast stilling.

Høyrest dette interessant ut? Ta gjerne kontakt for å få meir informasjon om stillingane og arbeidsplassane. Vi ser fram til å høyre frå deg.

Kvalifikasjonar
 • Grunnskulelærar 1- 7 eller 5- 10
 • Gjerne erfaring frå nye varierte arbeidsmetodar og skuleutvikling
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Den som vert tilsett må legge fram godkjend politi- og tuberkulinattest
Personlege eigenskapar
 • Evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ulike opplæringstilbod for elevane
 • Vere ein klår og tydeleg klasseleiar
 • Gode samarbeidsevner, vere initiativrik og fleksibel
 • Evne til å setje seg inn i og endre praksis i tråd med fagfornyinga
 • Kunne delta i fagleg utviklingsarbeid i ein travel kvardag

Det blir lagt vekt på at ein er personleg eigna for stillingane.

Vi tilbyr
 • Løn etter utdanning og ansiennitet
 • Eventuelle kontaktlærarar får eit tillegg på kroner 33.000 per år
 • Redusert undervisningsplikt for nyutdanna
 • Noregs beste pensjonsordning i SPK
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelege kollegaer
 • Mentorordning for nyutdanna

Kontaktpersonar:

Ingvard Flekke, rektor/styrar Flekke skule og barnehage tlf: +47 57738056 mob: +47 91880274
Kjell Roger Stien, kommunalsjef oppvekst tlf: +47 57734680 mob: 90184680

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin.

Søk her

Søknadsfrist: 21.07.2024

Fjaler kommune har om lag 2900 innbyggarar og utgjer ein del av HAFS-regionen med eit samla folketal på om lag 10500. Vi har mange varierte og godt organiserte fritidstilbod innan kultur og idrett, samt gode skular og sørvistilbod. UWC og Dalsåsen kunstnarsenter har i mange år tilført Fjaler kommune internasjonale impulsar. Det har gjort fjalerfolk trygge på å ta godt i mot nye innbyggarar i eit ope samfunn omgitt av fjord, fjell og vakker natur. I oppvekstsektoren finn ein alle barnehagane og grunnskulane. Til saman er det tre kommunale barnehagar og tre skular.

Foto: Vivian Swane
Foto: Kristin Hellebust Strømberg
Foto: Synnøve S Lundgård
Foto: Oline Lindelid
Foto: Jonas Swane
Foto: Sissel Bringeland