Skip to content

Helsefagarbeidere ved Aure sykehjem – 2 faste 100 % stillinger – Aure kommune

 • by

Hei! Er du vår nye kollega, som har lyst til å være en del av vår spennende og trivelige hverdag her på Aure sykehjem?

Kort oppsummering

Vi har ledig to faste, hele stillinger som helsefagarbeider ved Aure sykehjem. Vi søker helsefagarbeidere som setter pasientene i fokus, og som kan bidra med fagkompetanse og gode samarbeidsevner. Stillingene innebærer turnusarbeid med kveld og helg. Vi starter opp med års-turnus TØRN fra mars 2024. Stillingene er ledige fra 04.03.24. Du søker digitalt ved å følge lenken i denne annonsen. Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Beskrivelse av arbeidsplassen

Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling. Avdelingene har nært samarbeid med hele enhet omsorg, leger, ergo – og fysioterapitjenesten i kommunen.

Aure sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i pleie og omsorgstjenestene i Aure kommune, og innehar i dag 23 plasser fordelt på fire avdelinger. Sykehjemstilbudet i kommunen har blitt mer spisset de siste årene da en i Aure kommune har valgt å organisere de fleste av heldøgns omsorgsplasser som omsorgsboliger.

I sykehjemmet tilbyr vi korttidsopphold for rehabilitering, utredning/behandling og avlasting. I tillegg har vi mottak av ø-hjelps pasienter fra legevakt. Vi tilbyr også langtidsopphold for brukere som er for syke og har for sammensatte lidelser til å kunne nyttiggjøre seg tilbud om bemannet omsorgsbolig.

Beskrivelse av stillingene

Aure sykehjem har ledig 2 faste 100 % stillinger som helsefagarbeider. Sykehjemmet deltar for tiden i et prosjekt som heter TØRN. Prosjektet er i regi av KS. Prosjektet har som målsetning å jakte på den gode vakta gjennom kontinuitet i bemanning og oppgavedeling. Slik skal vi sørge for at riktig kompetanse blir brukt på riktig sted.

Stillingene omfatter turnusarbeid med arbeid dag, kveld og hver 3. helg. Det er også mulig å jobbe langvakter hver 4. helg. Vi starter opp med års-turnus TØRN fra mars 2024, og du vil da i fremtiden ha mulighet til å være med å påvirke din turnus.

Stillingene er ledig fra 04.03.24

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig oppfølging av brukere i institusjon
 • Medikamenthåndtering
 • Bidra til å skape meningsfylte og innholdsrike dager for brukeren
 • Kunne følge opp mål og tiltak samt dokumentere tjenesteutøvelse
 • Bidra til å etablere gode relasjoner og utvikle et godt tjenestetilbud
 • Journalføring i Gerica
 • Samarbeid med pårørende
 • Stell og pleie
 • Det forventes aktiv deltagelse i bruk av verktøy for observasjonskompetanse, NEWS, ISBAR og ABCDE.
Hvem søker vi etter
 • Vi søker etter en autorisert helsefagarbeider som er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus.
 • Vernepleier kan bli vurdert som kandidat.
 • Faglig dyktighet, evne til å samarbeide med andre, selvstendighet, kreativitet og evne til å være med å skape et godt miljø blir vektlagt.
 • Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din.
 • Interesse for digitalisering og velferdsteknologi.
 • Evne å arbeide selvstendig og i team.
 • Språkkunnskaper: Det stilles krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B1 eller tilsvarende før en eventuell ansettelse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Hva kan vi tilby
 • Alle helsefagarbeidere i kommunen får et «rekruttere- og beholdetillegg» på 20.000, – oppå tarifflønn
 • Godtgjøring ved ekstra arbeidshelg i forbindelse med hovedferien.
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver.
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Faglige utfordringer og tverrfaglig samarbeid.
 • Mulighet til finansiering av videreutdanning gjennom Aure kommunes kompetansefond.
 • Enhet i omstilling som gir mange muligheter til å påvirke turnus og andre forhold. En turnus med arbeid dag, kveld og hver 3. helg der du selv har innflytelse på utarbeidelse av turnusen.
 • Det er også mulig å jobbe langevakter hver 4.helg.
 • Verdifull tid og gode stunder sammen med våre beboere.
 • Veiledning og lederstøtte.
 • Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk.
Hvordan søker du på stillingene
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist 01.03.2024
Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Liv Kristin Raanes (leder sykehjem), mobil 489 95 305, e-post liv.kristin.raanes@aure.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 22.03.2024

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder