Skip to content

admin

Einingsleiar bu- og miljøtenesta i Stad kommune

  • by

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som einingsleiar for Bu og miljøtenesta. Stillinga er ledig frå 01.01.23. Einingsleiar har det overordna ansvaret for Bu og miljøtenesta som omfattar tenesta psykisk helse og rus og teneste for menneske med nedsett funksjonsevne. Leiarteamet er samansett av einingsleiar, assisterande einingsleiar, fem avdelingsleiarar og to fagleiarar.   Einingsleiar skal saman med leiarteamet drifte og utvikle Bu og miljøtenesta i heile kommunen. Oppmøtestad er… Read More »Einingsleiar bu- og miljøtenesta i Stad kommune

Rådgjevar helse og omsorg – Stad kommune

  • by

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgjevar for helse og omsorg frå 01.01.23. Stillinga er plassert i stabseining for strategi og samordning og arbeidsstad er Nordfjordeid.  Som rådgjevar arbeider du tett saman med kommunalsjef med oppgåver innanfor helse og omsorg. Du bidreg i prosjekt,- og utviklingsarbeid, samt koordinering innan kommunalområdet. Du er også systemansvarleg for journalsystemet Profil og bidreg til gode prosessar, internkontroll og utvikling av systemet… Read More »Rådgjevar helse og omsorg – Stad kommune

Sakshandsamar i helse og omsorg – Stad kommune

  • by

Stad kommune har frå 01.01.23 ledig 100 % fast stilling som sakshandsamar innan helse og omsorg. Vi søkjer deg som er drivande engasjert med sterk fagleg kompetanse til å utvikle framtidas tenestilbod.  Du skal sjølvsagt ikkje gjere dette åleine. I denne stillinga blir du ein del av eit fagleg sterkt og hyggjeleg arbeidsmiljø som jobbar for å finne dei beste løysningane saman. Vi kan ikkje love at arbeidsdagane vil bli… Read More »Sakshandsamar i helse og omsorg – Stad kommune

Tjenesteleder – TFF senter for forebygging – Tønsberg kommune

  • by

Er du vår nye tjenesteleder til en av våre avlastningsboliger for barn og unge? Liker du ledelse og brenner du for faget ditt? Vi ønsker å ansette deg som kan lede Senter for Forebygging og bidra til at senteret blir virksomhetens kompetansesenter for anvendt atferdsanalyse. Vi er i oppstartsfasen og i første omgang starter vi med å rekruttere 3 vernepleiere for å bygge et kompetanseteam på senteret. I dag tilbyr… Read More »Tjenesteleder – TFF senter for forebygging – Tønsberg kommune

Fagleder-/ og rådgiver/arealplanlegger – Plan og utvikling – Vefsn kommune

  • by

Ledige stillinger ved Enhet for Plan og utvikling Vefsn kommune ønsker å knytte til seg 2 dyktige medarbeidere i 100% fast stilling som Vi er en enhet med 3 fagområder – landbruk, kart og oppmåling, samt plan- og byggesak. Den sistnevnte faggruppen består av fire arealplanleggere og to byggesaksbehandlere. Vi ser etter fagleder med stå-på-vilje og evne til å bidra og utvikle et interessant fagmiljø. Kommunen er i en fremtidsrettet… Read More »Fagleder-/ og rådgiver/arealplanlegger – Plan og utvikling – Vefsn kommune

Kommunalsjef Samfunn og Plan – Ulvik herad

  • by

Ulvik herad søkjer etter ny kommunalsjef til å leia ei spanande eining. Stillinga som kommunalsjef samfunn og plan er organisatorisk lagt under kommunedirektøren og er ei 100 % fast stilling. Søknadsfrist: 1. januar 2023 Det ligg til stillinga å bidra til ei styrking av samhandlinga på tvers av heradet sine einingar og tenestene til innbyggjarane. Stillinga inngår i kommunedirektøren si strategiske leiargruppe. Ansvar og arbeidsoppgåver: Leia, koordinera og vidareutvikla eining… Read More »Kommunalsjef Samfunn og Plan – Ulvik herad

HR-sjef til Vegårshei kommune

  • by

HR-sjefen har det personalfaglige ansvaret i kommunen og skal bidra til at fagfeltet har god kvalitet og blir utviklet i samsvar med kommunens verdigrunnlag og behov. HR-sjefen har ansvaret for at samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene blir ivaretatt på en ryddig og profesjonell måte. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og har organisasjonssjefen som nærmeste leder.  HR-sjefen vil være sentral i å skape et godt og mestringsorientert arbeidsmiljø basert på kommunens kjerneverdier gjensidig… Read More »HR-sjef til Vegårshei kommune

Oppmålingsingeniører og byggesaksbehandlere til Harstad kommune

  • by

Areal- og byggesakstjenesten har 25 stillingshjemler og ansvaret for all saksbehandling av:– oppmålingsforretninger etter matrikkelloven, private planforslag og søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven, henvendelser fra enhetens brukere og staten til beste for landbruksnæringen i Harstad, viltforvaltningen, motorferdsel i utmark, forurensningssaker, kommunens avgifts register for vann, – avløp, – feie, – renovasjon- og festegebyr, eiendomsskattesaker. Vi har for tiden følgende ledige stillinger ved vår enhet: 2×100 % faste stillinger… Read More »Oppmålingsingeniører og byggesaksbehandlere til Harstad kommune

Økonomisk Rettleiar – 100% fast – NAV Service og velferd – Alver kommune NAV

  • by

Ynskjer du å jobbe ved NAV Alver? Vi har ledig fast stilling i 100%. Stillinga er knytt til avdeling Service og Velferd, der ein vil jobbe tilknytta team gjeld og sosiale teneste som økonomisk rettleiar.  Om Arbeidsplassen: NAV Alver er ein arbeidsplass med ca 70 ansatte. Vi er ein bidragsytar til utjamning av sosiale forskjellar i samfunnet. Er du god på å finne moglegheiter, ressursar, og ein pådrivar for samarbeid?… Read More »Økonomisk Rettleiar – 100% fast – NAV Service og velferd – Alver kommune NAV

Avdelingssykepleier og sykepleierstillinger ledig med kr 60.000 i bonuslønn – Nesseby kommune

  • by

Ledige faste stillinger i Bo- og omsorg i Nesseby kommune Sykeavdelingen har 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen skjermet avdeling. I tillegg er det 1 akutt/ KAD plass og 2 rehabilitering/korttidsplasser. Institusjonen har også eget kjøkken og egne renholdere. Hjemmesykepleien består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien har også ansvar for beboere i omsorgsboliger.  Vi er opptatt av å levere stabile og faglig gode tjenester til våre innbyggere, og søker… Read More »Avdelingssykepleier og sykepleierstillinger ledig med kr 60.000 i bonuslønn – Nesseby kommune