Skip to content

Ledig stilling som saksbehandlar på tenestekontoret – Nissedal kommune

 • by

Ein av våre dyktige saksbehandlarar skal over i anna stilling og me søker difor hennar etterfølgar på tenestekontoret. I Nissedal kommune har me som mål at tenestetildelinga skal tildelast etter prinsipp om riktige tenester til rett brukar til rett tid. Formålet er å sikre innbyggarane heilskaplege, tverrfaglege og likeverdige tenester. Tenestene som vert tildela har som mål å bidra til å utvikle og ivareta dagleglivets utfordringar med utgangspunkt i kva som er viktig for den enkelte. 

Tenestekontoret ligg under einingsleiar velferd og du vil inngå i eit tverrfagleg team saman med demenskoordinator, kreftkoordinator og ergoterapeut. 

Arbeidsoppgåver
 • Saksbehandling av søknader om helse og omsorgstenester etter gjeldande lovgjeving
 • Utgreie og gjennomføre kartleggingar av behov for helse og omsorgstenester
 • Bidra til heilskapleg og berekraftig forvaltning av einingas tenester
 • Klagesaksbehandling
 • Bidra til utvikling og forbetringsarbeid innanfor forvaltningsområdet
 • Rettleie og informere brukarar, pårørande og utførarar av tenestene
 • Ansvar for blant anna velferdsteknologi og tryggleiksvarsling, fakturere/eigen betaling, individuell plan og systemansvarleg
 • Yte bistand til leiargruppa innan rapportering
Kvalifikasjonar
 • Relevant helsefagleg høgskuleutdanning som t.d sjukepleiar, vernepleiar ol.
 • Ønskeleg med saksbehandlarkompetanse/ juridisk kompetanse, gjerne vidareutdanning i sakshandsaming/ helserett
 • Relevant og solid erfaring frå kommunehelsetenesta
 • Erfaring og forståing for heilskapleg tenestemodell
 • Gode norsk kunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Må ha førarkort klasse B og kunne disponere eigen bil i tenesta
Personlege eigenskapar

Me vektlegg personlege eigenskapar som:

 • Evne til å utføre oppgåver sjølvstendig og strukturert
 • Evne til tydeleg kommunikasjon/ dialog på ein måte som bidreg til gode relasjonar med innbyggjarar og samarbeidspartnarar
 • Inneha gode samarbeidsevner og vere fleksibel
 • Meistre ein variert og hektisk kvardag
 • Høg arbeidsmoral
 • Nytenkande og medansvarleg til å utvikle og bevare gode tenester og arbeidsmiljø
Me tilbyr:
 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Stadleg og synleg leiing som saman med tilsette finn gode løysingar
 • Mogelegheiter for kompetansehevande tiltak, gjennom relevant vidareutdanning og intern kompetanseheving
Anna:
 • Tilsetjingsvilkår etter gjeldande lov, tariffavtale og kommunen sitt reglement
 • Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest
 • Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i samsvar med offentleglova § 25
 • Kopi av vitnemål og attestar skal leverast i samband med intervjuet
Kontakt:

Einingsleiar velferd – Hannelore Skeimo
Telefon 35 04 84 13
Mob. 92 46 26 19
Send e-post

Send søknad på elektronisk søknadsskjema – Id 2024/104

Søknadsfrist 11.03.24 (forlenga frist)

Nissedal kommune ligg sør i Vest-Telemark, og er ein kommune i vekst. Treungen er administrasjonsstaden, og andre tettbygde stader er Kyrkjebygda, Fjone, Haugsjåsund og Felle.