Skip to content

Virksomhetsleder hjemmetjenesten Hunndalen – Gjøvik kommune

 • by
Beskrivelse av arbeidsstedet:

Hunndalen hjemmetjeneste er lokalisert i Åslundmarka bo og servicesenter. Dette er en ambulerende utetjeneste inkludert dagsenter for brukere med demens.Virksomheten samarbeider tett med hjemmetjenesten inne på servicesenteret. 2 virksomheter med heldøgns omsorgsboliger/bokollektiv, og åpent dagtilbud. Utetjenenesten har ca 15 årsverk. Virksomheten består av sykepleiere/sykepleier 1(leders stedfortreder), helsefagarbeidere og assistenter. Vi utfører lovpålagte tjenester som helsehjelp og praktisk bistand. I tilegg betjener vi brukere med trygghetsalarm (tilknyttet responssenter). Medisindispenser, digitalt tilsyn og annen sensorikk settes i økende grad ut til brukerne av tjenesten. Bo og servicesenteret har også en virksomhet innenfor tilrettelagte tjenester. Kafedrift til beboere, ansatte og besøkende. 

Arbeidsoppgaver:  
 • Virksomhetsleder har ansvar for at tjenesten gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter,retningslinjer, brukerens vedtak og sektorens styrende dokumenter. 
 • Ansvar for 24/7 drift.
 • Virksomhetsleder har personal og fagansvar.
 • Økonomi og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt, og i henhold til gjeldende økonomireglement.
 • Ansvarlig for en effektiv organisering i et godt arbeidsmiljø.
 • Ansvarlig for HMS og partssamarbeid i virksomheten i henhold til Gjøvik kommunes overordnede HMS handlingsplan.
 • Ansvarlig for ansattes og egen kompetanseutviling innenfor gjeldende fagområder.
 • Handler i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper.
 • Ansvarlig for Åslundstua dagsenter.
 • Stillingen er organisert i hjemmetjenesten og vil inngå i lederteam med 11 virksomhetsledere og tjenesteleder.  
 • Delta i lokalt lederteam sammen med andre virksomhetslederne på senteret.
 • Ansvarlig for virksomhetens tjenestebiler(6 stk.).
 • Virksomhetsleder er en viktig ressurs i forhold til utvikling av tjenestene som skal gis.
Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent autorisasjon.
 • 3 årig helse og sosialfaglig utdanning. Fortrinnsvis med videreutdanning i ledelse.
 • Erfaring med drift og organisering. 
 • Erfaring og kan jobbe selvstendig med arbeidstidsplanlegging med utgangspunkt i heltidskultur.
 • Erfaring innen økonomistyring og budsjettarbeid.
 • Generell kompetanse i bruk av dataverktøy.
 • Kompetanse på lov og avtaleverk i samarbeid med tillitsvalgte.
 • Erfaring innen HMS arbeid.
 • Ved et evt. tilbud om stilling vil det pålegges videreutdanning innen ledelse dersom dette mangler.
 • Personlig egnethet og evne til nytenkning og fleksibilitet vil bli tillagt stor vekt.
 • Vi søker en positiv og inspirerende person med gode leder egenskaper. 
 • Krav om godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • En god, støttende og dyktig ledergruppe lokalt og sentralt.
 • En selvstendig stilling med store muligheter til å påvirke,og lede virksomheten/tjenestens utvikling.
 • Mangfoldige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Opplæring på fagsystemer.
 • Driftssamtaler og faste ledermøter.
 • Fadder.
 • Gjøvik kommune er vertskommune for “utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester”.
 • Deltagelse i prosjekt og utviklingsarbeid sammen med blant annet NTNU.
 • Lønn etter avtale.
 • God pensjonsordning.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Gratis parkering
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Kontaktperson for stillingen:
Heidi Koxvig Hagebakken, kommunalsjef
Mobil: +47 93 42 91 62

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 15.03.2024

Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling. Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit