Skip to content

Leder interkommunalt plankontor – Målselv kommune

 • by

Vi søker leder til vårt interkommunale plankontor

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

2. gangs utlysning

Kommunene Målselv, Balsfjord, Bardu, Sørreisa og Dyrøy har inngått vertskommunesamarbeid om interkommunalt plankontor (IKP).

Vi søker etter en leder å videreutvikle arbeidet i IKP`et.

 Effektmålet for IKP`et er at det skal være “et attraktivt og kompetent fagmiljø og som gjennom sine leveranser av godt planverk sikrer kommunene god kvalitet på areal- og samfunnsplanlegging til innbyggere og næringsliv”.  

I samarbeidskommunene er det om lag 21.000 innbyggere, stor aktivitet i Forsvaret, store landbruks- og utmarksområder, E6 og flyplass. Samarbeidskommunene inneholder arealkrevende næringer gjennom blant annet landbruk, reindrift og Forsvar. Det er stort trykk på boligbygging og fritidsboliger i samarbeidskommunene.

Kontoret er lokalisert på Andselv i Målselv kommune, har 6 ansatte pt. og er samlokalisert med Statsforvalterens ressurser innenfor landbruk, plan og reindriftsforvaltning og kommunens ressurser innenfor skog. Dette er med andre ord et betydelig kompetansesenter innenfor samfunns- og arealplanlegging.

Leder for IKP samarbeider nært med kommuneledelsen i de fem kommunene.

Målselv kommune er vertskommune og for det interkommunale samarbeidet. Arbeidsgiver er Målselv kommune og leder rapporterer direkte til kommunedirektør i Målselv. 

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en person med primært planfaglig bakgrunn, som har erfaring fra utviklingsarbeid, gjerne i form av prosjektledelse innenfor areal- eller samfunnsplanlegging. Personer med erfaring fra byggesaksforvaltning, oppmåling, geodataforvaltning eller andre kommunale tjenesteområder kan også søke. 

 Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle vertskommunesamarbeidet
 • Følge opp oppgaver og tiltak som besluttes i samarbeidsforumet, bestående av kommunedirektørene fra hver av samarbeidskommunene
 • Etablere fagnettverk, fagdialog, felles kunnskapsgrunnlag og system for kompetanseutvikling for de ansatte innenfor kommunenes planfunksjoner
 • Følge opp og sikre kvalitet og ivaretakelse av lovpålagte oppgaver innen langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næring, miljø, klima og folkehelse i videste forstand   
 • Samhandling med fylkeskommunen, Statsforvalteren, reindriftsforvaltning og andre myndigheter
 • Bidra til å oppfylle målsetting for kommunene om å stimulere til bosetting, næringsutvikling og økt sysselsetting 
 • Leder fungerer også som operativ planlegger i IKP`et

Kvalifikasjonskrav:

 • Minst 3-årig relevant høgskole / universitetsutdanning innenfor ett eller flere av områdene overordnet planlegging, samfunnsutvikling, naturforvaltning, klima og miljø, ingeniørfag, jus eller liknende
 • Annen utdanningsbakgrunn i kombinasjon med ledererfaring og god kjennskap til kommunal sektor kan erstatte utdanningskravet men det er avgjørende å ha forståelse for planfaget og systemet rundt dette.
 • Det er ønskelig med praksis fra prosesser knyttet til organisasjonsendring og omstilling
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning

Krav til erfaring og praksis

 • Solid erfaring med arbeid innenfor relevante fagområder i offentlig eller privat sektor, deriblant planarbeid med utgangpunkt i relevant lovverk
 • Ledelseserfaring, helst fra offentlig sektor

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode samarbeidsevner, stor grad av fleksibilitet og evne til å ta ansvar for fremdrift og leveranse
 • Du må trives med fornyelse og omstilling og se de store mulighetene for en positiv samfunnsutvikling i Midt-Troms 
 • Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP 

Øvrige opplysninger

Noe reisevirksomhet må påregnes.
Vitnemål og attester må medbringes til evt. intervju.
Tiltredelse etter avtale, eventuelt snarest mulig.

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktperson for stillingen:
Frode Skuggedal
Mobil: 480 44 904
E-post: frode.skuggedal@malselv.kommune.no

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

Målselv Kommune Bolyst from M

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 16.03.2024

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!