Skip to content

Askvoll kommune søker leiande helsesjukepleiar/ helsesjukepleiar

 • by

Er du helsesjukepleiar og vil vere med å påverke og utvikle det faglege innhaldet på arbeidsplassen? Då er Askvoll kommune staden for deg.

I vår kommune er vi opptatt av at tenestene skal vere fagleg gode og medverke til god livskvalitet.

Helsestasjonen i Askvoll kommune inneheld jordmorteneste og helsestasjon for barn og ungdom, skulehelseteneste og helsestasjonsteneste for flyktningar. Helsestasjonen legg vekt på tidleg innsats, der fleire tenester og faggrupper jobbar saman for å nå felles mål.

Leiande helsesjukepleiar er fagleg leiar for helsestasjonsarbeidet. Arbeidsområdet vil vere arbeid knytt til barn- og unge ved helsestasjonen og i skulehelsetenesta, i tråd med Nasjonalfaglege retningsliner for Helsestasjons- og skulehelsetenesta. 

Helsestasjonen er lokalisert i fine lokalar i sentrum av Askvoll, i tilknyting til Askvoll legesenter.

Ved interne søkarar til leiande helsesjukepleiar kan det bli ledig 100% fast stilling som helsesjukepleiar.

Arbeidsoppgåver:

 • Helsefremmande og førebyggande oppgåver i samsvar med nasjonalfaglege retningslinjer for helsestasjon og skulehelsetenesta
 • Helsestasjonskontrollar av barn i aldersgruppa 0-5 år, gjennomføring og oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet
 • Skulehelseteneste, med oppfølging av elever individuelt og undervisning i grupper/ klassar
 • Helsestasjon for ungdom  
 • Flyktninghelseteneste
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Plan og systemarbeid

Kvalifikasjonar:

 • Autorisasjon som helsesjukepleiar
 • Sjukepleiar under utdanning til helsesjukepleiar og sjukepleiar med relevant vidareutdanning kan tilsettast midlertidig 
 • Ynskjeleg med erfaring frå helsestasjon og eller skulehelsetenesta
 • Ynskjeleg med erfaring med foreldrerettleiing
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Den som blir tilsett må ha førarkort
 • Det er krav om framlagd politiattest før oppstart

Personlege eigenskapar:

 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er sjølvstendig, positiv, fleksibel og fagleg engasjert
 • Ha evne til å samhandle og arbeide tverrfagleg
 • Like utfordringar og er løysingsorientert
 • Kan møte menneske i ulike livssituasjonar og med ulike behov på ein verdig og respektfull måte
 • Ha evne til å handtere tidvis travle periodar og høgt tempo

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver i eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
 • Noko kveldsarbeid kan førekomme i samband med deltaking på foreldre møter
 • Avtale om signeringsstipend på kr. 75 000, mot eit års bindingstid for helsesjukepleiar
 • Lønn etter KS tariff og lokal lønsstige
 • Pensjonsordning i KLP
 • Flyttegodtgjersle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune

Vi gjer merksam på at søkjarar kan verte offentleggjort (offentleg søkjarliste). Søknadar om å verte unnateke offentlegheita må grunngjevast, og vert vurdert fortløpande.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 31.03.2024

Askvoll kommune ligg på kysten av Vestland fylkeskommune, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.