Skip to content

Psykiatrisk sjukepleiar/psykisk helsearbeidar – 100% fast stilling – Askvoll kommune

 • by

Ønskjer du å arbeide med førebyggende, behandlande og rehabiliterande arbeid i helsesektoren? Då har vi stillinga for deg!

Askvoll kommune har ledig 100% fast stilling som psykiatrisk sjukepleiar/ psykisk helsearbeidar i tenesta for psykisk helse- og rusarbeid.

Tenesta består av tre årsverk der to årsverk som psykiatrisk sjukepleiar/ psykisk helsearbeidar og eit årsverk som ruskoordinator og inngår i helsetenesta i kommunen.

Arbeidsoppgåver:

 • Førebyggande arbeid og fremme psykisk helse blant innbyggarane
 • Direkte pasient/ brukarretta arbeid, både individuelt og i grupper
 • Fokus på brukarmedverknad på system og individnivå
 • Kartlegging, oppfølging og koordinering
 • Støtte- og rettleiingssamtaler
 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Tverrfagleg samhandling og rettleiing innan eigen teneste og andre kommunale tenester
 • Tverrfagleg samarbeid med spesialisthelsetenesta

Kvalifikasjonar:

 • Bachelorutdanning som sjukepleiar/ vernepleiar eller annan relevant helse- eller sosialfagleg bachelorutdanning. Det er ynskjeleg med vidareutdanning/ master innan psykisk helsearbeid eller vilje til å ta slik utdanning
 • Erfaring frå psykisk helsearbeid er ynskjeleg
 • God norskkunnskap, både skriftleg og munnleg
 • Politiattest må leggast fram ved tilsetting
 • Du må ha førarkort og kunne disponere eigen bil

Personlege eigenskapar:

 • Fagleg engasjert, likar utfordringar og jobbar sjølvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Opptatt av relasjonar og evne til å motivere, inspirere og skape tillit
 • Fleksibel, ansvarsfull, pliktoppfyllande
 • Trivast i eit tidvis hektisk arbeidsmiljø
 • Løysingsfokusert
 • Personlege eigenskapar vil verte vektlagde

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver i eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
 • Avtale om signeringsstipend på kr. 75 000, mot eit års bindingstid for sjukepleiararar
 • Lokalt tillegg på kr 40 000.- over garantiløn etter tariff for sjukepleiarar
 • Pensjonsordning i KLP
 • Flyttegodtgjersle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune

Vi gjer merksam på at søkjarar kan verte offentleggjort (offentleg søkjarliste). Søknadar om å verte unnateke offentlegheita må grunngjevast, og vert vurdert fortløpande.

Kontaktperson:
Olaug Søreide tlf: +47 57734619 mob: 99290964

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 07.04.2024

Askvoll kommune ligg på kysten av Vestland fylkeskommune, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.