Skip to content

Styrer/enhetsleder i Vardenlia og Ormestad barnehager – Sandefjord kommune

 • by

Ledig stilling som styrer/enhetsleder i Vardenlia og Ormestad barnehager

Vil du være med å lede og utvikle fremtidens barnehage i Sandefjord kommune?

Om Vardenlia og Ormestad barnehager

Vardenlia og Ormestad er en del av vardenbarnehagene som også består av Ringkollen barnehage. Alle tre barnehagene ligger i umiddelbar nærhet av hverandre på Varden, har et utstrakt samarbeid og samkjøring mot et langsiktig mål om sammenslåing av enhetene. Barnehagene har et tett samarbeid med felles årsplan, personalmøter, fagutvikling, felles bruk av personalet i det daglige arbeidet både i barnegruppene og i ledelsen. Det er et tett og forpliktende samarbeid hvor man har samordnet ressursene til beste for alle tre enhetene. Vardenbarnehagene er flerkulturelle barnehager, med et stort mangfold av nasjonaliteter både blant barn og personalet. Dette preger innholdet i barnehagene og det pedagogiske arbeidet i stor grad. Vi har fokus på mangfold og lek og vi jobber spesielt med er voksenrollen i lek. Språk og kommunikasjon er en integrert del av arbeidsmåten vår. En ny enhetsleder må være med på visjonen for en ny stor barnehage på Varden. Vardenlia og ormestad barnehager har til sammen plass til 78 barn i alderen 0-6 år. 

Arbeids- og ansvarsområder

 • Lede og utvikle et inkluderende omsorgs- leke- og læringsmiljø som støtter barnas allsidige utvikling i tråd med barnehagens samfunnsmandat, lover og forskrifter
 • Lede og administrere den overordnede spesialpedagogiske organiseringen i barnehagen
 • Lede og utvikle barnehagene i tråd med standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud
 • Lede og utvikle barnehagene som lærende organisasjon og involvere de ansatte i endrings- og utviklingsarbeid
 • Målrettet arbeid for økt jobbnærvær og utvikle barnehagene som en helsefremmende arbeidsplass
 • Aktivt bidra med utvikling og implementere tverrfaglig samhandling og samarbeid 
 • Ivareta personalansvaret for de ansatte, utvikle og ta i bruk deres kompetanse og ressurser
 • Bidra med å utvikle barnehagene i Sandefjord kommune som en fremtidsrettet seksjon
 • Styre barnehagen innenfor gitte økonomiske rammer og i samsvar med lover, forskrifter og kommunale vedtak  

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i en utviklingsorientert kommune med høye krav til deg som enhetsleder/styrer
 • Teamorganisert og forpliktende samarbeid mellom de kommunale barnehagene
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer
 • Aktivt partssamarbeid
 • Lederstøtte gjennom organisasjon og HR avdelingen
 • Bistand og lederstøtte fra rådgivere i seksjon barnehage
 • Kurs i praktisk ledelse for nye ledere
 • Medlemsskap i Sandefjord kommunale pensjonskasse
 • Bedriftsidrettslag
 • Hytteutleie for ansatte
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærer- eller annen høyskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Norskferdigheter jamfør Barnehageloven § 28
 • Krav om styrerutdanning/lederutdanning. For søkere som ikke har styrer/lederutdanning settes det krav om at det gjennomføres lederutdanning med minimum 30 studiepoeng
 • Ledererfaring
 • En mestringsorientert leder som kan gi både retning, mening og individuell oppmerksomhe
 • Du er faglig sterk og kan vise til resultater fra utviklings- og endringsarbeid
 • God kunnskap om arbeidsfeltet og lov og avtaleverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Berherske relevante dataverktøy

Personlige egenskaper

 • Tydelig ledelse og relasjonelle ferdigheter
 • Gode samarbeidsegenskaper både internt og eksternt
 • Målrettet, strukturert og handlekraftig
 • Løsningsfokusert
 • Engasjement og forståelse for mangfold og inkludering
 • Innsikt i og forståelse av hva det innebærer å være leder i en politisk styrt organisasjon

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype:  Fast
Stilling ledig fra: 01.08.24

Sandefjord kommunes arbeidssteder skal preges av mangfold. Vi anbefaler alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, religion, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn

Menn oppfordres til å søke.

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale.

Pensjonsinnskudd for medlemskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2%.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. 
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

Annemarte Meland Bekkevold Tlf: 95 05 15 03
Stig Andrè Kragnes Tlf: 96 01 74 97

Søknadsfrist: 01.04.2024

Søk stillingen her!

Om Sandefjord kommune og seksjon barnehage

Sandefjord kommune har 65 000 innbyggere. Det er totalt 60 barnehager i kommunen, hvorav 22 kommunale barnehager. De kommunale barnehagene tilhører kommunalområdet Kunnskap, barn og unge (KBU).

Målsettingen til KBU er at alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet.

Det er i Sandefjordsbarnehagene utviklet en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å sette mål for høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord. Fokusområdene «Inkluderende fellesskap» og «språk og kommunikasjon» er valgt med bakgrunn i hovedutvalg for kunnskap, barn og unges mål for barnehagesektoren i Sandefjord. «Barnehagen som lærende organisasjon» og «Lek og læring» er valgt ut fra kartlegging og innspill fra barnehagene samt nasjonale satsinger. Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon er også en forutsetning for oppfyllelse av barnehagens forpliktelser. Sammen danner fokusområdene et bredt fundament, der barnehagens verdigrunnlag, egenart og arbeidsmåter fremheves. Våre kommunale barnehager samarbeider om fysisk aktiv lek i Sandefjord (FLEKS) med kommunens fysio – og ergoterapitjeneste. Formålet er å sikre alle barn daglig fysisk aktivitet med vekt på forskningsbaserte metoder. Sandefjord kommunale barnehager fokuserer på nærværsarbeid og jobber aktivt med å styrke jobbnærvær for ansatte og skape helsefremmende arbeidsplasser med fokus på mestring og utvikling.

Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube
Link til søknadsskjema: Søk her