Skip to content

Forvaltnings- og regnskapsrevisorer – Østre Viken kommunerevisjon IKS

  • by

Ønsker du å bidra til forbedring av kommunal sektor? Forlenget søknadsfrist til 19.4.24

Regnskapsrevisor

Stillingen som regnskapsrevisor gir deg en unik mulighet til å utføre ulike oppgaver innen revisjon av kommunal forvaltning. Formålet med kommunal virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene politikere har gitt. Kommuner består av flere ulike virksomheter og selv den minste kommune kan sammenlignes med et konsern. Hovedformålet med kommuneregnskapet er å gi politikerne, og andre brukergrupper, informasjon for å vurdere om midlene anvendes til det formålet de ble bevilget til. 

I avdeling for regnskapsrevisjon vil du utføre revisjon av kommunale regnskaper samt ulike typer regnskaper, som f.eks. regnskap for kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkelige fellesråd, menigheter og legater.

Vi utfører også andre undersøkelser som våre oppdragsgivere bestiller, samt etterlevelsesrevisjon. Kommuner har skatteplikt for næringsavfall og vi bistår med å utarbeide skattemeldinger. Regnskapsrevisjonsavdelingen har stort fokus på IT-revisjon og du kan også bidra hvis du har erfaring på dette området.

Forvaltningsrevisor

Stillingen som forvaltningsrevisor gir deg mulighet til å vurdere om kommunale tjenester utføres i henhold til relevant lovverk og på en effektiv og god måte. Forvaltningsrevisjon gjelder alle tjenester og områder som kommunen har ansvar for, eksempler på områder vi gjennomfører forvaltningsrevisjoner innenfor kan være helse- og omsorgstjenester, skole- og barnehagetjenester eiendomsforvaltning, byggesaksbehandling, informasjonssikkerhet og personvern.

Som forvaltningsrevisor vil du også være med på å gjennomføre eierskapskontroll. Dette går ut på å undersøke om kommunens eierinteresser i ulike selskaper blir ivaretatt i samsvar med gjeldende regelverk og vedtak.

I avdeling for forvaltningsrevisjon vil dine oppgaver bestå av å planlegge og gjennomføre undersøkelser ved å

·        samle inn data, for eksempel gjennom intervjuer, innhenting av relevant dokumentasjon og gjennomføring av spørreundersøkelser.

·        analysere innhentet data opp mot gitte problemstillinger og revisjonskriterier.

·        skrive rapporter der revisjonens datagrunnlag, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger fremgår.

·        presentasjon av rapporter til kontrollutvalget, kommunestyret eller andre politiske utvalg.

Vi arbeider prosjektbasert og tverrfaglig. Du vil få mulighet til å jobbe med et bredt utvalg temaer og metode, men også ha gode muligheter til spesialisering.

Vi tilbyr

·        Spennende, varierte og utviklende arbeidsoppgaver

·        Opplæring og relevante kurs

·        Fleksibel arbeidstid med fokus på balanse mellom arbeid og fritid

·        God tilrettelegging og faglige utviklingsmuligheter

·        Gode pensjons- og forsikringsordninger (offentlig tjenestepensjon)

·        Gratis parkering

·        Mulighet for hjemmekontor

·        Lønn etter avtale

Forventinger til deg

·        Du har høyskole- eller universitetsutdanning på bachelor- eller mastergradsnivå innen økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap, jus eller andre relevante områder

·        Du har gode analytiske ferdigheter og interesse for utvikling i offentlig sektor

·        Du har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

·        Du er grundig, systematisk og analytisk

·        Du liker å ta i bruk nye digitale verktøy og finne smarte måter å arbeide på

·        Du er utviklingsorientert, liker nye utfordringer og har stor arbeidskapasitet

·        Du er omgjengelig med gode samarbeidsevner og høy integritet

Synes du dette høres spennende ut – ta kontakt med oss!

Søknad og CV sendes post@okrev.no innen 19.04.2024

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaler, herunder seks måneders prøvetid. Søkere må disponere egen bil og det må påregnes noe reising til våre oppdragsgivere (kommuner).

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Jolanta Betker, tlf. 414 07 952, fagleder for regnskapsrevisjon Liv Irene Hauge, tlf: 986 37 042 og fagleder for forvaltningsrevisjon Casper Støten, tlf: 472 66 697

Østre Viken kommunerevisjon IKS er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert for stillingene til å søke hos oss.

Østre Viken Kommunerevisjon IKS ble opprettet 1. januar 2020, og er et resultat av sammenslåingen mellom Østfold kommunerevisjon IKS og Indre Østfold kommunerevisjon IKS. Våre ansatte har bred kompetanse og erfaring innen ulike fagretninger.
Østre Viken kommunerevisjon eies av 12 kommuner: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.
Vi utfører regnskapsrevisjon, eierskapskontroll, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. I hovedsak er det våre eiere som er oppdragsgivere, via kontrollutvalget, men vi har også mulighet for å ta på oss oppdrag for andre.