Skip to content

Koordinerende sykepleier ved Aure sykehjem – fast 100 % stilling

 • by
Kort oppsummering

Aure sykehjem har ledig en fast 100 % stilling som koordinerende sykepleier. I denne stillingen har du blant annet ansvar for tverrfaglig samarbeid på avdelingen, og for å koordinere og følge opp forløpet til nye og eksisterende pasienter. Vi ser etter en sykepleier med stor faglig kompetanse og som evner til å bidra til samarbeid og et godt miljø. Vi tilbyr god lønn, godt miljø og god opplæring.  Søknadsfrist: 30. april 2024. Oppstart etter nærmere avtale.

Beskrivelse av arbeidsplassen

Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling. Avdelingene har nært samarbeid med hele enhet omsorg, leger, ergo – og fysioterapitjenesten i kommunen.

Aure sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i pleie og omsorgstjenestene i Aure kommune, og innehar i dag 23 plasser fordelt på fire avdelinger. Sykehjemmet tilbyr korttidsopphold for rehabilitering, utredning/behandling og avlastning. I tillegg har vi mottak av ø-hjelps pasienter fra legevakt (KAD).

Sykehjemstilbudet i kommunen har blitt mer spisset de siste årene da en i Aure kommune har valgt å organisere de fleste av heldøgns omsorgsplasser som omsorgsboliger. Vi tilbyr langtidsopphold for brukere som er for syke og har for sammensatte lidelser til å kunne nyttiggjøre seg tilbud om bemannet omsorgsbolig/omsorgsbolig.

Aure sykehjem er en enhet som er i utvikling og vi har fokus på faglig utvikling og veiledning av medarbeiderne. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på blant annet arbeidsglede.

Beskrivelse av stillingen

Som koordinerende sykepleier hos oss blir du en aktiv deltaker i et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleier, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og avdelingsledere. Pasientgruppen vår har sammensatte lidelser, og det å være sykepleier hos oss innebærer mange faglige og spennende utfordringer, noe som også innebærer å kunne gjennomføre avanserte prosedyrer og håndtere ulikt medisinteknisk utstyr.

Stillingen vi søker personell til er en koordinerende stilling med hovedansvar for pasientene på korttidsavdelingen ved Aure sykehjem. Med stillingen følger det:

 • hovedansvar for tverrfaglig samarbeid med lege, fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.
 • ansvar for oppfølging av pasienter i korttidsavdelingen i samråd med avdelingssykepleier, sykehjemslegen og fagansvarlig sykepleier i enhet omsorg (AKS)
 • ansvar for pasientforløp og for koordinering og aktiv deltagelse i tverrfaglige team og samarbeidsmøter
 • ansvar for oppfølging av pleieplan og for å påse at det utføres god dokumentasjon i avdelingen
 • delansvar for å koordinere mottak av nye og eksisterende pasienter.

Stillingen omfatter blant annet disse oppgavene:

 • Helhetlig oppfølging av brukere i institusjon med gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Medikamenthåndtering
 • Videreføring av igangsatt medisinering og andre tiltak
 • Bidra til å skape meningsfylte og innholdsrike dager for brukeren
 • Følge opp mål og tiltak samt dokumenter tjenesteutøvelse
 • Bidra til å etablere gode relasjoner og utvikle et godt tjenestetilbud
 • Journalføring i Gerica
 • Sykepleiefaglige prosedyrer
 • Ansvar for pasientforløp og aktiv deltagelse i tverrfaglig team
 • Samarbeid med pårørende
 • Administrative oppgaver og dokumentasjon
 • Standard oppfølging av pasienter i form av stell og pleie
 • Det forventes aktiv deltagelse i bruk av verktøy for observasjonskompetanse, NEWS, ISBAR og ABCDE.

Stillingen er en tilnærmet ren dagtidsstilling. Arbeidshelg hver 4.helg. Ved intern ansettelse vil mulighetene for tilbud om alternativ sykepleierstilling være til stede.

Hvem søker vi etter
 • Vi søker etter en autorisert sykepleier som er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus
 • Vernepleier kan bli vurdert som kandidat
 • Faglig dyktighet vektlegges
 • Personlig egnethet vektlegges. Med personlig egnethet mener vi
  • evne til å samarbeide i team, men også å jobbe selvstendig
  • kreativitet
  • evne til å være med å skape et godt miljø
  • toleranse for variert arbeidstempo
 • Du bør være dyktig på kliniske observasjoner, og kunne iverksette tiltak
 • Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din
 • Interesse for digitalisering og velferdsteknologi
 • Evne og vilje til å bidra til fagutvikling og forbedring av tjenesten, i samråd med ledelsen og fagansvarlig sykepleier i enhet omsorg
Hva kan vi tilby
 • Alle sykepleiere og vernepleiere i kommunen får et «rekruttere- og beholdetillegg» på kr. 50.000,-
 • Godtgjøring ved ekstra arbeidshelg i forbindelse med hovedferien
 • Veiledningsuker for nyutdannede sykepleiere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet til finansiering av videreutdanning gjennom Aure kommunes kompetansefond
 • Enhet i omstilling som gir mange muligheter til å påvirke turnus og andre forhold. Vi startet opp med årsturnus mars 2024. Koordinatorstillingen er en tilnærmet ren dagtidsstilling. Arbeidshelg hver 4.helg per i dag, det er ønskelig med mindre på sikt.
 • Verdifull tid og gode stunder sammen med våre beboere
 • Veiledning og lederstøtte. Du vil du få trygg opplæring og veiledningssamtaler etter behov. Vi har et godt sykepleiefaglig miljø med dyktige og dedikerte sykepleiere. I tillegg har vi flinke fagarbeidere med mye erfaring. Vi har satt fagutvikling og kompetansebygging i system
Hvordan søker du på stillingen
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist dato: 30.04.24
Språk

Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B1 eller tilsvarende før en eventuell ansettelse.

Personvern og offentlighet
 • Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.
 • Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.
Kontaktperson

Liv Kristin Raanes
Tlf: 489 95 305
E-post: liv.kristin.raanes@aure.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 30.04.2024

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder