Skip to content

Rettleiar NAV Askvoll – 100% fast stilling

 • by

NAV Askvoll treng ny medarbeidar!

NAV skal gje menneske mogelegheiter ved å få fleire i arbeid eller aktivitet. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ynsker å gjere ein forskjell for andre. Du vil få meiningsfulle oppgåver og jobbe saman med kollegaer med god fagleg kompetanse. Bruk av heimekontor einskilde dagar er ei moglegheit som kan vurderast dersom dette er ynskeleg og tenleg.

NAV Askvoll er eit partnarskap mellom Askvoll kommune og staten ved NAV Vestland. Vi er eit av seks kontor i NAV region Sunnfjord.

Arbeidsoppgåver for stillinga:

 • Rettleiing og sakshandsaming etter Lov om sosiale tenester, NAV-lova og Folketrygdlova
 • Motivere og legge til rette for at brukarane skal kome i aktivitet, arbeid og utdanning
 • Samarbeid med offentlege og private instansar for å sikre god oppfølging av den einskilde
 • Ajourhald av opplysningar i fagsystema våre
 • Delta i publikumsmottak

Det kan bli endring i arbeidsoppgåvene.

Kvalifikasjonar:

 • Sosialfagleg utdanning eller anna relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • God digital kompetanse og evne til å rettleie brukarar i sjølvbeteningsløysingar
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Det er ynskeleg at du:

 • Har erfaring frå, og interesse for, arbeid med unge/unge vaksne
 • Har erfaring frå NAV eller andre verksemder der kunnskap om menneske og samarbeid står sentralt
 • Kan skape gode møter med brukarar som er i ein vanskeleg livssituasjon
 • Kan arbeide målretta, systematisk og effektivt både i team og sjølvstendig, med fokus på arbeid og aktivitet
 • Evne til å setje deg inn i nye arbeidsoppgåver og tileigne deg kompetanse på eiga hand
 • Trivst med høgt arbeidstempo og faglege utfordringar
 • Bidreg positivt i arbeidsmiljøet, er fleksibel og initiativrik

Vi tilbyr:

 • Løn og arbeidsvilkår etter lov og avtaleverk
 • Gode pensjonsvilkår i KLP

Vi gjer merksam på at søkjarar kan verte offentleggjort (offentleg søkjarliste). Søknadar om å verte unnateke offentlegheita må grunngjevast, og vert vurdert fortløpande.

Kontaktperson:
Olaug Sætrum Holt mob: +47 97162722

Søknadsfrist: 21.04.2024

Søk stillingen her!

Askvoll kommune ligg på kysten av Vestland fylkeskommune, med variert natur frå kyst til fjell. Kommunen har over 3000 innbyggjarar. Det er snøggbåtsamband med Bergen og Florø, bussamband til Førde og Dale, og ein time med bil til Førde. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø, og har eit levande lokalsamfunn med engasjerte menneske.