Skip to content

Spesialrådgiver – 100% stilling – Tønsberg kommune

 • by

Kommunedirektøren søker spesialrådgiver – 100% stilling

Den øverste administrative ledelsen av Tønsberg kommune består av kommunedirektøren og hennes seks kommunalsjefer. Sammen med kommunedirektøren utgjør disse kommunalsjefene kommunedirektørens ledergruppe. Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at sakene som legges frem for kommunestyret og andre politiske organer, er forsvarlig utredet, og at vedtakene blir iverksatt.

Tønsberg kommune har i all hovedsak tre ledernivåer, og et overordnet prinsipp er at alle ledere har fag, personal og helt eller delvis økonomiansvar. Dette innebærer at ledere har et samlet ansvar for resultatoppnåelse, samt for effektiv og forsvarlig drift av egen enhet.

Dette er en sentral stilling i en stor og kompleks organisasjon. Du må derfor ha meget god kunnskap om offentlig forvaltning og forståelse for god forvaltningsskikk og god styring. Du vil arbeide tett på kommunens øverste ledelse og må ha evnen til å sette deg inn i komplekse saker. Samtidig vil du få muligheten til å forme innholdet i stillingen gjennom egne bidrag.

Kommunedirektøren har iverksatt et prosjekt som har fått navnet «Sunn kommuneøkonomi». Målet er at kommunens økonomi i løpet av 2028 skal bedres med 273 millioner kroner sammenlignet med budsjett 2023. En av oppgavene som er tillagt stillingen er å være prosjektkoordinator for dette prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til koordinering og oppfølging av politiske vedtak, og dialog med politisk ledelse
 • Håndtere saker og utføre saksbehandling på vegne av kommunedirektøren
 • Lede eller delta i arbeidsgrupper på tvers av kommunalområdene
 • Koordinatoransvar for prosjekt Sunn kommuneøkonomi
 • Bidra med forberedelser og oppfølging av ledermøtene
 • Sørge for effektiv koordinering av andre møteforberedelser og oppgaver som kommunedirektøren har ansvaret for
 • Andre administrative og strategiske oppgaver som kommunedirektøren delegerer

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på høgskolenivå, fortrinnsvis innen rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag eller «Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet»
 • Meget god kunnskap om offentlig forvaltning, og solid innsikt i kommuneloven og saksbehandlingsregler
 • Svært gode evner til å kommunisere og formidle komplekse ideer klart og overbevisende, både skriftlig og muntlig
 • God IT-kompetanse
 • Det vil være en fordel om du har erfaring fra tilsvarende stillinger eller med lignende arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper

 • Er dyktig på å legge til rette for god dialog, og er en som bygger gode relasjoner
 • Oppfatter helheter og sammenhenger, og planlegger ditt arbeid metodisk, samtidig som du også trives med rutineoppgaver
 • Drives av å oppnå resultater, sette tydelige mål og evner å realisere disse
 • Er fleksibel og evner å håndtere raske omstillinger i arbeidsoppgaver
 • Jobber strukturert og har evne til å håndtere mye informasjon på en gang
 • Er selvstendig og tar ansvar for dine oppgaver og egen utvikling
 • Er løsningsorientert – ser løsninger fremfor begrensninger
 • Har et godt utviklingsblikk
 • Godt humør

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, og din kompetanse vil bli vurdert opp mot øvrig kompetanse i kommunedirektørens ledergruppe for å sikre riktig sammensetning.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver sentralt i en stor kommune
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kontorplass i Tønsberg rådhus
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Lønn etter avtale

Kontaktperson for stillingen:
Mette Vikan Andersen
Mobil: +47 95985790
E-post: mette.vikan.andersen@tonsberg.kommune.no

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 30.04.2024

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 59 000 innbyggere og er i stadig vekst. Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 3800 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid. Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.