Skip to content

2 årig prosjektstilling ved Bygg- og eigedom – Ullensvang kommune

 • by

Prosjektstilling 2 årig – Bygg- og eigedom stillingsstorleik 100 %

Ullensvang kommune har ledig ein 2 årig prosjektstilling med muligheter for fast ansettelse. Me ser etter deg som ynskjer å ta del i å utvikle eigedomsforvaltninga i kommunen. Bygg- og eigedom er organisatorisk lagt under kommunalsjef område teknikk og miljø og har som hovudoppgåve å forvalte kommunens eigedomar og arbeidsoppgåver er til dømes avtalar om kjøp/sal, utbyggingsavtalar, internkontroll, FDV, internkontrollsystem, rapportering mot offentlege mynde, sakshandsaming, felles driftssystem/dataverktøy for andre interne brukarar i Ullensvang kommune.

Arbeidsoppgåver:

 • Opparbeide og ajourføre bygnings- og eigedomsbasen i kommunen sitt drifts- og vedlikehaldsprogram.
 • Registrere og ajourføre grunneigedomar som Ullensvang kommune eig i matrikkelen. 
 • Opparbeide brannbok.
 • Mindre driftsprosjekter.
 • Tilstandsanalyser på bygningsmassen.
 • HMS-rutiner
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillingen.


Ynskte kvalifikasjonar:

 • Bygningsingeniør eller tilsvarende relevant utdanning. 
 • Eigedomsforvaltar kompetanse eller tilsvarende relevant utdanning. 
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Gode digitale ferdigheiter.
 • Praksis frå kommunal forvaltning på ulike områder.

Personlege eigenskapar:

 • Raus og omgjengeleg
 • Ser på seg sjølv som viktig bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø
 • Har erfaring i å samhandle med mennesker.
 • Kunne sjå samanhengar mellom oppgåver i tid og kompleksitet
 • Ha gjennomføringsevne/kraft
 • Gode samarbeidsevner

Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Spennande arbeid
 • Lønn etter avtale
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 12.05.2024

Kontaktperson for stillingen

Per Gunnar Hammer
Mobil: +47 90716037
E-post: per.gunnar.hammer@ullensvang.kommune.no

Ullensvang kommune

– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder. Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget. Tar du utfordringa ? Lenkjetekst Tilgjengelegheitserklæring for nettsidsa

Lenkje https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/bac52677-0999-4760-90dd-d3d03abdaf49