Byggesaksbehandler til Gildeskål kommune

Nå har du mulighet til å bli byggesaksbehandler i vakre Gildeskål! Stillingen er plassert hos Teknisk og byggesaksbehandler hører inn under enheten Plan og byggesak. Med flyplass, universitet og byen Bodø en svipptur unna (med bil, buss eller hurtigbåt), kan du bli med i vårt ambisiøse team der Gildeskål skal være «tøffingen i Salten». Å eg veit meg eit land handler om vår stolte historie, flotte folk i variert natur… Read More »Byggesaksbehandler til Gildeskål kommune

HR-sjef til Hvaler kommune

Vi søker en kvalitetsbevisst og profesjonell HR-sjef som skal sikre god lederstøtte i Hvaler kommune. Hvaler kommune er i stadig utvikling, og som et ledd i utviklingsarbeidet søker vi etter flere nye medarbeidere med blikk for “fremtidens kommune”. Vi har som mål å sette brukerne i sentrum, og vi skal tilrettelegge for godt samarbeid internt i organisasjonen. Som vår nye HR-sjef vil du få et bredt spekter av faglige utfordringer.… Read More »HR-sjef til Hvaler kommune

HR-konsulent til Hvaler kommune

Ønsker du å være vår nye medarbeider? Vi søker en HR-ressurs som kan bistå med personaladministrative oppgaver i 50-100 % stilling. Vikariatet varer i første omgang i 6 måneder, med mulighet for forlengelse. HR skal gi lederstøtte og lederopplæring slik at linjeledere når overordnede mål for Hvaler kommune. Vi bistår rådmann, kommunalsjefer og enhetsledere i personal og lønnsspørsmål. Tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige samarbeidspartnere. Vi gir råd og veiledning, og… Read More »HR-konsulent til Hvaler kommune

Byggesaksbehandler til Nittedal kommune

Nittedal kommune er en kommune i sterk vekst og det bygges mye i kommunen vår. Kommunen jobber blantannet for å legge til rette for attraktiv stedsutvikling, gode boligområder, næringsutvikling, offentlige formål ogopprettholde “den grønne bygda”. Det skal blant annet bygges skoler, idrettshaller, samt at det bygges mange boliger. Rotnes som sentrum skal videreutvikles. I den forbindelse har vi behov for dyktige saksbehandlere på byggesaksavdelingen og vi har nå en stilling… Read More »Byggesaksbehandler til Nittedal kommune

Planleggar til Ulstein kommune (Vikariat)

Vi søkjer planleggar ved teknisk etat. Stillinga er ledig frå og med 01.01.2021 og er eit vikariat på eitt år. Ulstein kommune har nettopp gjennomført eit spanande parallelloppdrag som vil danne grunnlag for ny områdeplan for utviklinga av sentrum. Vi har eit tett samarbeid med næringslivet, og her er på gang mykje kreativt plan- og utviklingsarbeid i kommunen. Vi søkjer etter ein medarbeidar som er ein god lagspelar, evnar å… Read More »Planleggar til Ulstein kommune (Vikariat)

Rådgjevar byggjesak – Vindafjord kommune

Me søkjer: Rådgjevar byggjesak i 100% fast stilling ved Areal og forvaltning, Sandeid.Stillinga er ledig frå 01.01.2021. Hovudarbeidsoppgåver Handsaming av saker etter plan- og bygningslova, i hovudsak byggjesaker, inkl. lovpålagt tilsyn. Førehandskonferansar og anna kontakt mot publikum, private konsulentar og overordna myndigheiter. Føra tilsyn etter reglane i plan- og bygningslova. Skriva saksframlegg til politisk handsaming. Andre relevante arbeidsoppgåver etter nærare tilvising. Kvalifikasjonar Utdanning på høgskule- eller universitetsnivå, ev anna relevant… Read More »Rådgjevar byggjesak – Vindafjord kommune

Avdelingsleder elektro og datateknologi (2.gangs utlysning)

100 % fast stilling med tiltredelse så snart som mulig. Kuben videregående skole er en del av Kuben yrkesarena og er Osloskolens største skole med over 1800 elever og nær 300 ansatte. Vi skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere og være en spydspiss innen skoleutvikling og faglig samarbeid med næringslivet. Vi arbeider helhetlig for å gi elevene våre et bredt grunnlag for å stå yrkesforberedt og studieforberedt etter skolegang hos oss.… Read More »Avdelingsleder elektro og datateknologi (2.gangs utlysning)

Tenesteleiar – Pleie og omsorg

Vil du bli vår nye leiar i pleie og omsorgstjenesten i Bykle kommune? Kommunens pleie og omsorgstenester er lokalisert i bygda Bykle. Vi har påbygd og rehabiliterte lokale som fremstend som topp moderne. Eininga omfatter heimebaserte tenester, tilrettelagde bustadar/ omsorgsbudstadar, habilitering, dagsenter, omsorgsløn, sjukeheim med 15 plasser og KØH. Tenesteleiar rapporterar direkte til kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens leiargruppa. Arbeidsoppgåver Personal-, økonomi- og fagleg ansvar for pleie og omsorgstenestene Dagleg drift og… Read More »Tenesteleiar – Pleie og omsorg

Tenesteleiar – Teknisk drift og eigedom

Vil du bli vår nye leiar i teknisk drift og eigedom i Bykle kommune? Teknisk drift og eigedom har som ansvarsområde å drifte og vedlikehalde kommunal byggingsmasse, grøntanlegg, veg, vatn og avløp. Eininga har 29 tilsette fordelt på to avdelingar, Eigedom (bygg, grønt og reinhald) og VVA (veg vatn og anløp). Kvar avdeling har ein fagansvarleg. Tenesteleiar er øvste leiar av eininga og rapporterar direkte til kommunedirektøren og inngår i… Read More »Tenesteleiar – Teknisk drift og eigedom

Sjukepleiar ved legekontor

Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Bykle er vertskommune. Helsetenesta Bykle og Valle er ansvarleg for tenesteområda: Lege, legevakt, fysioterapi, ergoterapi, jordmor, helsestasjon, skulehelseteneste og psykisk helse og rus. Vi har tre Legekontor, eit i Valle, eit i Bykle og eit på Hovden med i alt 4 fastlegestillingar og 2 turnuslegestillingar. Legekontora har god dekning av hjelpepersonell, er svært godt utstyrt med m.a. digitalt røntgenutstyr, ultralyd og laboratorium. Vi samarbeider… Read More »Sjukepleiar ved legekontor